Transport välkomnar regeringens förslag mot fusk i transportbranschen

Några av förslagen som nu remitteras av regeringen, för hårdare tag mot fusk i transportbranschen, är: Stopp för missbruk med kombinerade transporter, åtgärder för att svenska löner och villkor ska gälla på svenska vägar samt tuffare reglering vid användande av utländska fordon. Transport ser positivt på förslagen.

I juli 2020 antogs EU:s så kallade mobilitetspaket som innebär bättre arbetsvillkor för yrkesförare, ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn och rättvisare konkurrens mellan företag och åkerier. Nu remitteras förslag på hur mobilitetspaketet ska införas i svensk lag.

– Regeringens förslag är ett steg i rätt riktning. För Transport och våra medlemmar är förslagen om kombi och nyttjanderättsavtal särskilt viktiga. Det innebär att cabotageundantaget för kombinerade transporter tas bort och att reglerna om cabotagetransporter gäller vid alla transporter som ett utländskt transportföretag utför inom Sveriges gränser. På sikt tror vi att det kommer att försvåra för oseriösa aktörer att konkurrera genom att dumpa löner och villkor, säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande.

Regeringen föreslår också att utstationeringslagen skärps så att förare som utför cabotagetransporter eller kombitransporter ska anses vara utstationerade samt att svenska tillståndshavare enbart ska få använda utländska fordon i sin verksamhet om särskilda skäl föreligger. För att säkerställa att svenska tillståndshavare inte verkar som bulvaner åt utländska transportföretag, i syfte att kringgå cabotagereglerna, ska utländska fordon endast få köras av tillståndshavarens personal.

För Transport innebär det att utländska yrkesförare som tillfälligt utför transporter i Sverige också kommer att omfattas av svenska löner och villkor. Om ett transportföretag inte kan uppvisa giltigt dokument om utstationering ska företaget betala en sanktionsavgift på 60 000 kronor. Sanktionsavgiften höjs från 40 000 kronor till 60 000 kronor.

– Vi märker tydligt att nuvarande sanktionsavgifter inte riktigt biter på företagen, som ofta är jättar, och där det ekonomisk är mer fördelaktigt att bli sanktionerad än att tillämpa löner i nivå med de vi har i Sverige. Därför är det bra att regeringen nu föreslår en höjd sanktionsavgift. Men det här kräver samtidigt en slags kontrollfunktion som är bredare och har mer mandat än den vi har i dag. För hur ska vi kontrollera att företagen faktiskt följer reglerna?, säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande.

Förslagen går på remiss till den 29 oktober 2021, vilket innebär att berörda organisationer, myndigheter, kommuner och intressenter kan lämna synpunkter på förslaget. Transport kommer att fortsatt hålla sig uppdaterad kring remissen.

Läs mer på regeringens hemsida.