Transport stoppar avfallshanteringen på Teslas verkstäder

Publicerat 13 dec 2023

IF Metall har bett om ytterligare stöd från Svenska Transportarbetareförbundet i konflikten med Tesla. Därför har Transport lagt en blockad mot all hantering av avfall på Teslas verkstäder i Sverige.

Sympatiåtgärden innefattar blockad mot all sorts avfallshantering på Teslas verkstäder i Sverige. Blockaden startade fredag den 29 december 2023.

- Den här typen av sympatiåtgärder är väldigt ovanliga. Nu tar vi till dem för att försvara tryggheten med kollektivavtal och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tesla kan inte nonchalera normen på svensk arbetsmarknad, säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande.

Sympatiåtgärden gäller tills vidare till dess att IF Metall och TM Sweden AB träffat kollektivavtal eller att Svenska Transportarbetareförbundet återkallar sympatiåtgärden helt eller delvis. Arbetsgivare som försöker kringgå blockaden kommer att utsättas för omfattande stridsåtgärder efter varsel.

Följande Tesla-verkstäder påverkas:

Malmö (Boplatsgatan 2)
Mölndal (Aminogatan 32 B)
Hisingsbacka (Exportgatan 24 A)
Umeå (Fatvägen 1)
Norrköping (Fjärilsgatan 2)
Örebro (Salamandervägen 10)
Uppsala (Grafikgatan 28 C)
Upplands Väsby (Kanalvägen 16)
Segeltorp (Mälarvägen 15)
Huddinge (Lännavägen 62)
Jönköping (Mogölsvägen 10)

Läs mer om Teslakonflikten.


In English

The Swedish Transport Workers' Union stops all waste management at Tesla's workshops

IF Metall has asked the Swedish Transport Workers' Union for further support in the conflict with Tesla. We therefore announce a sympathy action in the form of a blockade against all handling of waste and garbage at Tesla's workshops in Sweden.

The sympathy action includes a blockade against all kinds of waste management at Tesla's workshops in Sweden. The blockade started on Friday, December 29.

"This type of sympathy action is very rare. We are using it now to protect the job security of having a collective agreements and the Swedish labor market model. Tesla cannot ignore the norm on the Swedish labor market," says Tommy Wreeth, President of the Swedish Transport Workers' Union.

The sympathy measure is valid until IF Metall and TM Sweden AB have reached a collective agreement, or when the Swedish Transport Workers' Union withdraws the sympathy measure in whole or in part. Employers who try to evade the blockade will be subject to extensive industrial action after notice.

Tesla workshops in the following locations are affected:

Malmö (Boplatsgatan 2)
Mölndal (Aminogatan 32 B)
Hisingsbacka (Exportgatan 24 A)
Umeå (Fatvägen 1)
Norrköping (Fjärilsgatan 2)
Örebro (Salamandervägen 10)
Uppsala (Grafikgatan 28 C)
Upplands Väsby (Kanalvägen 16)
Segeltorp (Mälarvägen 15)
Huddinge (Lännavägen 62)
Jönköping (Mogölsvägen 10)

Read more about the Tesla conflict.