Transport tar fighten för matbudens villkor

Publicerat 13 okt 2022

Den 10 och 12 oktober hölls huvudförhandlingen i målet mellan Transport och företaget Foodora. Målet gäller en enskild medlem som arbetade som cykel- och mopedbud för Foodora mellan 2019 och 2021. Efter två år som matbud kunde medlemmen inte längre logga in i appen och därmed inte heller få arbetspass.

Transport anser att medlemmen blivit ogiltigt avskedad och har begärt ett skadestånd på 200 000 kronor. Foodora å andra sidan hävdar att medlemmen varit inhyrd från egenanställningsföretaget Pay Salary. 

- Transport kommer alltid att ta fighten för allas rätt till lika och schyssta villkor. Schyssta villkor ska gälla alla på svensk arbetsmarknad och inte minst för de som arbetar som matbud inom den så kallade ”plattformssektorn”, säger Transports ordförande Tommy Wreeth. 

Målet är av principiellt värde. Det handlar om att testa arbetstagarbegreppet. Om domstolen håller med Transport kommer många cykelbud att få en tydlig arbetsgivare. Om domstolen istället går på Foodoras linje så riskerar det att urholka den svenska modellen. Om domstolen betraktar Pay Salary som ett bemanningsföretag kan det på sikt innebära att egenanställnings-/löneadministrationsföretag måste anslutna sig till bemanningsavtalet.  

Upplägget med ”inhyrd personal” från egenanställningsföretag är mycket vanligt inom plattformssektorn. Under hösten kommer EU-parlamentet att fatta beslut om EU:s plattformsdirektiv där det bland annat diskuteras om att få till en presumtion för arbetstagare och arbetsgivarbegreppet. Något sådant existerar i dagsläget inte i Sverige. 

- Målet i Arbetsdomstolen är därför väldigt viktigt. Vi hoppas att vi med hjälp av domstolen kan kratta väg för någon form av praxis i Sverige. Det är dags att fler företag inom branschen anställer sin personal och tar ett arbetsgivaransvar, säger Tommy Wreeth. 

Arbetsdomstolens beslut i målet ska komma den 23 november.

Länk till pressmeddelandet på Cision

För mer information och frågor kontakta:

Pressenheten
010-480 33 70
press@transport.se

 

Transport takes up the fight for food courier’s working conditions

On 10 and 12 October, the main hearing in the Swedish Labour Court was held in the case between Transport and the company Foodora. The case concerns a single member who worked as a bicycle- and moped rider for Foodora between 2019 and 2021. After two years as a food courier, the member could no longer log in to the company’s application and therefore no longer receive any work shifts.

Transport believes that the member was unfairly dismissed and has requested damages of SEK 200,000. Foodora, on the other hand, claims that the member was hired from the umbrella company Pay Salary. 

- Transport will always fight for everyone's right to equal and fair conditions. Fair conditions should apply to everyone in Sweden and not least to those who work with food deliveries in the so-called "platform sector", says Transport's chairman Tommy Wreeth. 

The case is of fundamental value. It is about testing the employment status of food couriers. If the court agrees with Transport, many food couriers will have a clear employer. If the court agrees with Foodora, it risks undermining the Swedish model. If the court considers Pay Salary to be a temporary employment agency, it may eventually mean that umbrella /payroll companies will have to sign the collective bargaining agreement for temporary employment agencies. 

The practice of "hiring in" staff from umbrella companies is very common in the platform sector. This autumn, the European Parliament will decide on the EU Platforms Directive, which will include discussions on the presumption of workers and the employment status of platform workers.  

- This case in the Labour Court is therefore very important. We hope that with the help of the court we can pave the way for some kind of practice in Sweden. It is time that more companies in the sector employ their staff and take on employer responsibility," says Tommy Wreeth. 

The Labour Court's decision is expected in November 23.

For more information:

Press department
010-480 33 70
press@transport.se