Positiva till delbetänkande från delegationen mot arbetslivskriminalitet

Publicerat 18 jun 2024

Transport välkomnar delbetänkandet från delegationen mot arbetslivskriminalitet. En gemensam tipsingång behövs.

Transport har svarat på delegationen mot arbetslivskriminalitets delbetänkande och tycker att den på det stora hela är bra.

Delbetänkandet säger

Delbetänkandet säger att de regionala centren mot arbetslivskriminalitet (AKC) är viktiga och har stor potential, samt att myndighetssamverkan är avgörande mot arbetslivskriminalitet och att samverkan framöver fortsatt ska styras av ett regeringsuppdrag. De ser också att det finns ett behov av att fördjupa samverkan mellan myndigheterna och arbetsmarknadens parter. De föreslår också att det inrättas en myndighetsgemensam tipsportal för tips om arbetslivskriminalitet.

Fokus bör dock inte bara vara på samverkan

Transport håller med delegationens bedömning om vikten av myndighetssamverkan. Vi vill dock betona att fokus inte enbart hamnar på just samverkan. Det är bra men ger i realiteten inte de resultat vi vill se. Vi vill se fler oanmälda arbetsplatskontroller, utredningar och åtal. För detta krävs det att myndigheterna får rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag, såsom förenklad sekretesslagstiftning mellan myndigheter. Det kräver också att vi som parter och fackförbund blir mer involverade och får tydligare ingångar in till AKC.

Vi välkomnar en gemensam tipsingång

En gemensam tipsfunktion behövs och kommer att bidra till att fler anmälningar görs. Transport efterfrågar även uppföljning och återkoppling på tipsen. Om ingen återkoppling ges är risken att fackligt förtroendevalda slutar att anmäla missförhållanden, eftersom de inte kan se frukten av sina anmälningar. Vi vill inte gå tillbaka till en situation där vi börjar arbeta parallellt igen.

Remissvaret i sin helhet

Läs vårt remissvar här.