De iranska arbetarna behöver omedelbart internationellt stöd

Publicerat

De internationella ekonomiska sanktionerna mot Iran har medfört att industrier tvingats stänga och lett till ökad arbetslöshet. Idag tvingas många arbetare leva långt under fattigdomsgränsen vilket har lett till protester och strejker. De senaste månaderna har de största och mest omfattande strejkerna i landets historia genomförts bland annat på Haft Tappe, Hepco och inom olja och gasindustrin. De gemensamma och huvudsakliga kraven handlar om försenade löneutbetalningar och obetalda förmåner, annullering av tillfälliga arbetskontrakt, dåliga arbetsvillkor och bristfällig arbetsmiljö.

Den pågående Coronapandemin har drabbat det iranska samhället i allmänhet och det arbetande folket i synnerhet. Många arbetare har drabbats då deras arbetsplatser stängts för att motverka pandemin och de blivit utan inkomst. För de fängslade fackliga aktivisterna har Corona pandemin inneburit att en redan svår situation blivit ännu värre. Den facklige ledaren Jafar Azimzadeh och Esmail Abdi ordförande i Iranska Lärarnas Intresseorganisation har blivit smittade av covid 19 i Ewin fängelset. Enligt internationell rätt skall sjuka fångar ges vård men den iranska regimen vägrar att överföra dessa till sjukhus. För närvarande pågår även protester mot regimens bristande åtgärder för att begränsa spridningen i fängelserna.

Den iranska regimens reaktion på protesterna är våldsamma polisingripanden, förhör under tortyr och summariska rättegångar utan möjlighet till val av egna försvarsadvokater. Situationen är oroande och därför krävs omedelbara åtgärder till stöd och skydd för strejkande arbetare och de fängslade fackliga aktivisterna i Iran. Den svenska fackliga Plattformen för Iran är starkt kritisk till de metoder som används för att tysta protesterna och speciellt kritisk till de medeltida straffen i form av piskrapp som fortsatt används trots en lång tids starka internationella protester mot detta.

Den Svenska Fackliga Plattformen för Iran kräver:

  1. Omedelbar frigivning av alla fackliga fångar i Iran.
  2. Ratificering av FN allmänna förklaring av mänskliga rättigheter artikel 23 och ILO konventionerna 87 och 98.
  3. Att fria och oberoende fackliga organisationer och deras valda ledare och medlemmar accepteras och tillåts verka fria från våld, hot om fängelse och avstängning från arbete.
  4. Instifta lagstiftning som ger arbetare rätt till ersättning för utebliven lön från första dagen vid frånvaro och tillhandahåller stöd till arbetsgivare under Corona pandemin.

Saied Tagavi

Svensk Facklig Plattform för Iran

Ett samarbete mellan LO, TCO, If Metall, Transportarbetareförbundet och Kommunal.

 


 

The international economic sanctions against Iran have forced industries to close and led to higher unemployment. Today, many workers are forced to live far below the poverty line, which has led to protests and strikes. In recent months, the largest and most extensive strikes in the country’s history have been carried out at Haft Tappe, Hepco and in the oil and gas industry. The common and main requirements concern delayed salary payments and unpaid benefits, cancellation of temporary employment contracts, poor working conditions and inadequate working environment.

The ongoing Corona pandemic has affected the Iranian society in general and working people in particular. Many workers have been affected when their workplaces were closed to counter the pandemic and they lost their income. For the imprisoned trade union activists, the Corona pandemic has meant that an already difficult situation has become even worse. Trade union leader Jafar Azimzadeh and Esmail Abdi, Secretary General of the Iranian Teachers’ Trade Association, have been infected by covid-19 in Evin Prison. Under international law, sick prisoners are required to receive medical care, but the Iranian regime refuses to transfer them to hospitals. There are also ongoing protests against the regime’s lack of action to limit the spread of the pandemic in prisons.

The Iranian regime’s response to the protests is violent police interventions, interrogations during torture and summary trials without the possibility of choosing own defence lawyers. The situation is worrying and therefore requires immediate action to support and protect the striking workers and imprisoned trade union activists in Iran.

The Swedish Trade Union Platform for Iran strongly condemns the harassments, arrests, torture and medieval punishing methods, apparently still commonly used by the regime despite earlier international protests.

We demand:

  1. Immediate and unconditional release of all trade union and political prisoners in Iran.
  2. Ratification of the Universal Declaration of Human Rights, Article 23, and ILO Conventions 87 and 98.
  3. That the free and independent trade unions in Iran are recognised and allowed to operate in a climate free from violence, threats of imprisonment and exclusion from work.
  4. That the government should introduce emergency legislation that gives every worker the right to statutory pay from the first day of absence, and provide funds to ensure that employers can afford to pay the workers who lost their income because of the outbreak of Corona virus.

Saied Tagavi

The Swedish Trade Union Platform for Iran

A collaboration between LO, TCO, IF Metall, the Swedish Transport Workers’ Union and the Swedish Municipal Workers’ Union