Frågor och svar om hovrättsförhandlingar

Publicerat 09 nov 2022

Transport har överklagat Stockholms tingsrätts dom om ogiltigförklaring av förbundets beslut att utesluta en aktiv SD-politiker. Hovrättsförhandlingarna äger rum den 9 och 10 november 2022.

Varför har Transport överklagat tingsrättens dom till hovrätten?
För att vi anser att vi som ideell förening har rätt att själva sköta våra inre angelägenheter, vilket är grundläggande i en demokrati. 

Vi anser att det saknas rättsligt stöd för att det ska göras en objektiv tolkning av våra stadgar. Transport menar också på att vi har tolkat våra stadgar på ett sätt som gör att vi kan utesluta en medlem som aktivt företräder Sverigedemokraterna.

 

Varför utesluter Transport aktiva sverigedemokrater?
Vi har medlemsbeslut på att det inte är förenligt att vara aktiv sverigedemokrat, det vill säga vara eller vara valbar som förtroendevald i Sverigedemokraterna, och samtidigt vara medlem i Transport. Beslutet har fattats utifrån SD:s högerextremistiska bakgrund samt deras antifackliga och rasistiska hållning. Vi anser att SD inte står för alla människors lika värde.

Transport har genom alla år stått upp för alla människors lika värde samt att vi ska verka mot rasism och nazism. Så ser det inte ut inom SD.

 

Utesluter Transport de som röstar eller sympatiserar med Sverigedemokraterna?
Nej, vi utesluter inte medlemmar som röstar på, eller sympatiserar med SD. Som medlem i Transport röstar du på vad du vill. Vi har åsiktsfrihet. Däremot är det inte förenligt att vara medlem i Transport och samtidigt aktivt arbeta för att förverkliga Sverigedemokraternas politik.

 

Vad är definitionen av aktiv sverigedemokrat?
Definitionen av aktiv sverigedemokrat är en person som företräder partiet i en folkvald församling t.ex. kommunfullmäktige, kyrkofullmäktige eller riksdagen. Till definitionen räknar Transport även personer som står på valbar plats på en kandidatlista till en sådan församling samt personer som deltar aktivt i Sverigedemokraternas förtroendemannakår.

 

Har inte alla människor rätt att vara med i ett fackförbund?
Det är ingen demokratisk rättighet att vara medlem i en organisation. Som ideell förening är det vår fulla rättighet att utesluta medlemmar som bedriver och stödjer sådan verksamhet som strider mot våra värderingar. Så gör många föreningar och organisationer.

Rätten att som fackförbund upprätta egna regler och stadgar har även Internationella arbetsorganisationen (ILO) fastslagit i ILO-konventionen nr 87. Bakgrund går att läsa här: Selberg: Transport har rätt att utesluta SD-politiker | Lag & Avtal (lag-avtal.se) 

Europadomstolen har också fastslagit att du inte har rätt att bli medlem i vilken organisation du vill, vilket gjordes i ett mål så sent som i maj 2022 (VLAHOV v. CROATIA (coe.int)). Målet gav ett fackförbund i Kroatien rätt att neka arbetstagare medlemskap.

 

Har personer med annan partitillhörighet än SD uteslutits?
Ja, vi utesluter medlemmar som bedriver och stödjer sådan verksamhet som strider mot våra värderingar och som vi anser motarbetar förbundet. Transport verkar för en samhällsutveckling som grundar sig i tanken om alla människors lika värde (Transports stadgar § 2) samt att bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Uteslutningar har genom året gjorts både på vänster- och högerkanten.

 

Vad gör Transport om det blir en fällande dom i hovrätten?
Det tar vi ställning till då.