Frågor och svar om hovrättsdom

Publicerat 09 nov 2022

Transport överklagade Stockholms tingsrätts dom om ogiltigförklaring av förbundets beslut att utesluta en medlem som aktivt företräder Sverigedemokraterna. Hovrätten fastställde tingsrättens dom den 8 december.

 

Hur ser Transport på hovrättens dom?
Vi ser domen som beklaglig och kommer att analysera den närmare. Det är oroväckande att hovrätten anser att staten kan bestämma över vem som får vara med i en förening och att föreningens egna medlemmar inte får göra det.

 

Kommer Transport att överklaga?
Transports förbundsstyrelse har beslutat att överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen. Läs mer här.

 

Är det ett alternativ att precisera Transports stadgar?
Paragrafen som vi hänvisar till i våra stadgar, om att dela synen om alla människors lika värde, är inte skriven riktad mot ett enskilt parti. Skrivelsen är till för alla som verkar emot alla människors lika värde eller företräder en organisation som gör så. Att precisera våra stadgar utifrån alla som inte står för människors lika värde vore orimligt.

 

Varför har Transport beslut på att utesluta aktiva sverigedemokrater?
Vi har medlemsbeslut på att det inte är förenligt att vara aktiv sverigedemokrat, det vill säga vara eller vara valbar som förtroendevald i Sverigedemokraterna, och samtidigt vara medlem i Transport. Beslutet har fattats utifrån SD:s högerextremistiska bakgrund samt deras antifackliga och rasistiska hållning. Vi anser att SD inte står för alla människors lika värde.

Transport har genom alla år stått upp för alla människors lika värde samt att vi ska verka mot rasism och nazism. Så ser det inte ut inom SD.

 

Utesluter Transport de som röstar eller sympatiserar med Sverigedemokraterna?
Nej, vi utesluter inte medlemmar som röstar på, eller sympatiserar med SD. Som medlem i Transport röstar du på vad du vill. Vi har åsiktsfrihet. Däremot är det inte förenligt att vara medlem i Transport och samtidigt aktivt arbeta för att förverkliga Sverigedemokraternas politik.

 

Vad är definitionen av aktiv sverigedemokrat?
Definitionen av aktiv sverigedemokrat är en person som företräder partiet i en folkvald församling t.ex. kommunfullmäktige, kyrkofullmäktige eller riksdagen. Till definitionen räknar Transport även personer som står på valbar plats på en kandidatlista till en sådan församling samt personer som deltar aktivt i Sverigedemokraternas förtroendemannakår.

 

Har inte alla människor rätt att vara med i ett fackförbund?
Det är ingen demokratisk rättighet att vara medlem i en organisation. Många föreningar och organisationer utesluter medlemmar som inte stödjer föreningens verksamhet eller värderingar.

Rätten att som fackförbund upprätta egna regler och stadgar har Internationella arbetsorganisationen (ILO) fastslagit i ILO-konventionen nr 87. Bakgrund går att läsa här: Selberg: Transport har rätt att utesluta SD-politiker | Lag & Avtal (lag-avtal.se) 

Europadomstolen har också fastslagit att du inte har rätt att bli medlem i vilken organisation du vill, vilket gjordes i ett mål så sent som i maj 2022 (VLAHOV v. CROATIA (coe.int)). Målet gav ett fackförbund i Kroatien rätt att neka arbetstagare medlemskap.

 

Har personer med annan partitillhörighet än SD uteslutits?
Ja, vi utesluter medlemmar som bedriver och stödjer sådan verksamhet som strider mot våra värderingar och som vi anser motarbetar förbundet. Transport verkar för en samhällsutveckling som grundar sig i tanken om alla människors lika värde (Transports stadgar § 2) samt att bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Uteslutningar har genom året gjorts både på vänster- och högerkanten.

 

Senast uppdaterad 2022-12-21.