پیام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به سی و‌پنجمین کنگره اتحادیه کارگران حمل و نقل سوئد

Publicerat 14 aug 2022

بدینوسیله درود و پیام همبستگی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به سی و پنجمین کنگره اتحادیه کارگران                                          حمل و نقل سوئد را از ما بپذیرید. برای ‌کنگره شما همکاران گرامی آرزوی موفقیت داشته و امید داریم که دستاوردهای مهمی برای کارگران حمل و‌نقل سوئد و جنبش کارگری بطورعموم‌ بهمراه خواهد داشت.

ما از تلاشها و حمایتهای مستمر سندیکای کارگری حمل و نقل سوئد از مبارزات کارگران و معلمان ایران بویژه در مجامع بین المللی کارگری مطلع بوده و از آن قدردانی میکنیم، و از سی و پنجمین کنگره اتحادیه کارگران حمل ونقل سوئد ميخواهيم که کماکان به حمایت و‌همبستگی خود با کارگران و تشکلهای مستقل کارگری در ایران، از جمله سندیکای کارکران شرکت واحد، ادامه دهند.

کارگران در کشور ما برای ساختن تشکل مستقل صنفی و دفاع دستجمعی از حقوق خود با موانع و مشکلات بزرگی باید مبارزه کنند. آنها بطور مداوم از سوی دستگاه‌های امنیتی مورد آزار و اذیت قرار دارند و سرکوب، تعقیب، دستگیر و به زندانهای طولانی محکوم می‌شوند. اما ما با تمام این محدویت ها و ستم طبقاتی ای که از سوی سرمایه داران و دولتهای حامی آنها اعمال می‌شود به مبارزات سندیکایی و بحق خود ادامه می‌دهیم.  در ایران فعالیت های کارگری و اشتياق کارگران به خود سامانی و خود سازماندهی رو به رشد دارد. کارگران حمل و نقل شهری و اتوبوسرانی تهران وحومه، شاغلین فرهنگی و معلمان، کارگران صنایع بزرگ مانند فولاد، نفت، ماشین آلات صنعتی و تجهیزات سنگین همچون آذرآب و هپکو، صنایع نیشکر، کارگران شهرداریها، و بخشهای کاری دیگر و نیز بازنشستگان سراسر کشور تحت شرایط سخت پلیسی و امنیتی حضور عینی و فعال دارند. در عین حال، تلاش ها و حمایت های بین المللی کمک‌ کرده است که جنبش کارگری ایران را از انزوای جهانی درآورده و زنجیر ه ای از اقدامات حمایتی دفاعی از کارگران و به خصوص فعالین کارگری و معلمی زندانی  را در سراسر جهان ایجاد کرده و به نمایش گذاشته است. 

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن سناريوسازیهای امنیتی، دستگیری و تداوم بازداشت فعالین کارگری و معلمی، از جمله اعضای خود رضا شهابی و حسن سعیدی، و رفتار های غیر انسانی با این فعالین حق طلب، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه فعالین کارگری و معلمان دربند میباشد. در ابن راستا ما قدردان حمایتهای فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و دیگر تشکلات کارگری از اقصی نقاط جهان، از جمله توسط اتحادیه کارگران حمل و نقل سوئد و دیگر سندیکاهای کارگری سوئد، هستیم و امید داریم این همبستگی ها تداوم‌ و‌گسترش یابند.

بار دیگر کنگره ای موفق برایتان آرزو می کنیم. پیروز باشید.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

ttps://t.me/vahedsyndica

https://www.instagram.com/vahedsyndica/

https://twitter.com/VahedSyndicate

www.vahedsyndica.com 

vsyndica@gmail.com