Remissvar

Våra åsikter om lag- och föreskriftsförslag

När ny lagstiftning föreslås tillfrågas vi som organisation om vad vi tycker. Det kan vara allt från detaljerade föreskrifter som reglerar ett specifikt yrke till nya förslag om t.ex. sjukförsäkringssystemet. Lagstiftaren är intresserad av våra åsikter och vill veta vad vi tycker om förslagen. Förslag till nya lagar kan komma från EU, Sveriges regering eller en myndighet. Nedan finner du vad vi tyckt om olika lag- och föreskriftsförslag.

2020

Infrastrukturdepartementets promemoria om Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis I2020/03237

Finansdepartementets förslag för stöd vid korttidsarbete i vissa fall Fi2020/04742

Polismyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om fortbildning av ordningsvakter med anledning av sjukdomen covid-19 A.645.495/2020

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om betalning av sanktions- och överlastavgifter TSF 2020-23

2019

191004 – Trafikverkets rapport längre lastbilar på det svenska vägnätet för mer hållbara transporter

190521 – Föreskrifter om beställningscentraler för taxitrafik och deras tekniska utrustning samt föreskrifter om särskild utrustning för taxifordon

190426 – Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetstid vid visst vägtransportarbete

190417 – Vägtrafikavgift för fordon som saknar uppgift om EURO-klass

190401 – Elektroniska fraktsedlar

2018

SOU (2018 49) F- Skattesystemet – några särskilt utpekade frågor

Förslag till ändring avseende regleringen av marktjänst vid flygplatser

Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner

Trafikanalys rapport Ny målstyrning för-trafiksäkerhet

Europeiska kommissionens förslag till ändringar av direktiv om kombitransporter

Promemorian Vinterdäckskrav för tunga vägfordon

2017

Förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. samt förslag till nya föreskrifter om innehav av körkort med villkor om alkolås

Framställan om ändring i trafikförordningen

Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet

Förslag till ändring av lagen om vägtrafikregister

Yttrande över Godstrafikfrågor – förordningsändringar

Yttrande över Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029

Förlängning av Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil med två påhängsvagnar mellan Falköping och Skara

Europakommissionens förslag om ett reviderat kombidirektiv

Förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort mm

Promemorian Utstationering och vägtransporter

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov BE C1E CE D1E och DE.-Ändrat-manöverprov

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 201032) om körprov för taxiförarlegitimation

Framställan om ändring i yrkestrafikförordningen och taxitrafikförordningen

Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket

Transportstyrelsens redovisning av uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Taxi och samåkning – idag, i morgon och i övermorgon

Yttrande över En svensk flygskatt

Yttrande över Mer ändamålsenliga ansvarsregler vid överträdelser av bestämmelserna om cabotagetransporter

Yttrande över Miljözoner för lätta fordon

Yttrande över Elektroniska vägfraktsedlar

2016

Transportstyrelsens föreskrifter om förlängning av föreskrifterna TSFS 2012104 om långa och tunga fordonståg mellan Överkalix och Piteå

Framställan om ändring i förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m.

Transportstyrelsens skrivelse om prov om lokalkännedom för taxiförare

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

Ändringar i föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer

Framställan om ändring i yrkestrafiklagen, yrkestrafikförordningen och förordningen om vägtrafikregister

Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet

Framställan om ändring i förordning om vägtrafikregister

Framställan om ändring i förordning om kör- och vilotider, färdskrivare m.m.

Föreskrifter om redovisningscentraler och prisinformationsdekal för taxi

Transports utredare

Transports utredare är experter på våra branscher och har bland annat till uppgift att lämna yttranden över remisser.

Sandra TengrenUtredare

Tel
010-480 37 61
E-post
sandra.tenggren@transport.se

Sirin CelikUtredare

Tel
010-480 37 57
E-post
sirin.celik@transport.se

Maja NygrenUtredare

Tel
010-480 37 46
E-post
maja.nygren@transport.se