Påverka internationellt

I en global värld påverkas våra branscher av vad som händer internationellt, exempelvis inom EU. Som medlem i Transport bidrar du också till att stärka arbetares rättigheter i andra länder. På flera håll i världen är det fortfarande vanligt med hot, förtryck och till och med tortyr av arbetare som försöker organisera sig för bättre villkor. I solidaritet med dem arbetar Transport tillsammans med fackliga organisationer från hela världen för rätten att engagera sig fackligt.

Vill du veta mer om Transports internationella arbete, kontakta Peter Lövkvist, Internationell chef.

Kontakt

Globala federationer – samarbeten mellan världens fackförbund

Förhållanden på svenska arbetsplatser styrs i hög grad av internationella företag, marknader och regelverk. Och för att kunna påverka krävs att vi samarbetar med andra fackförbund genom globala federationer dit all världens fackförbund är anslutna.

NTF, Nordiska Transportarbetarfederationen består av fackföreningar från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Arbetet handlar om att utbyta information och se var vi kan samarbeta. Inte minst handlar det om att försöka formulera en gemensam nordisk hållning till alla de marknader och regelverk som utvecklas i EU.

ETF, Europeiska Transportarbetarefederationen samlar fack från hela Europa, i och utanför EU. Arbetet är dock i hög utsträckning inriktat på att påverka EU och det är ingen slump att kontoret ligger i Bryssel. Liksom i NTF, har arbetet fått en tydligare inriktning på problemen kring lönedumpning sedan EU utvidgades och fick ett stort antal låglöneländer som medlemmar.

ITF, Internationella Transportarbetarefederationen består av transportfack från ca 150 länder i hela världen och företräder ca 18 miljoner medlemmar. För Transport är ITF viktiga för arbetet inom vägtransporter, terminal/lager, hamnar, flyg samt FOC-kampanjen mot bekvämlighetsflaggade fartyg.

UNI Global Union är en bred facklig sammanslutning för anställda i tjänstesektorn. Bland Transports medlemmar är det bevakningsbranschen som vi organiserar genom UNI. Cirka 900 fackförbund runt om i världen är med i UNI.

ISKA och dess europeiska del EPSU organiserar i första hand anställda i stat och kommun. Dit räknas våra miljöarbetare.

Transports solidaritetsfond

Transports solidaritetsfond är en stiftelse med ändamål att ge praktiskt och ekonomiskt stöd till behövande med anknytning till transportnäringen eller andra verksamheter. Verksamheten ska bedrivas i en anda av social och facklig solidaritet runt om i världen.

Stöd solidaritetsfonden

Vårt utvecklingsarbete

Vi driver egna utvecklingsprojekt samt stödjer andra med syfte att stärka det fackliga arbetet runt om i världen och att förbättra för arbetares situation.

Transports utvecklingsarbete

Facklig plattform Iran

Transport arbetar tillsammans med LO, IF Metall och Kommunal för fackliga rättigheter i Iran. Forumet för påverkansarbetet är ”Facklig plattform Iran”. Här kan du läsa om arbetet samt ta del av mer information om situationen för arbetare i Iran.

Facklig plattform Iran

ITF-inspektörer

Transports ITF-inspektörer har till uppgift att tillvarata hamnarbetarnas och sjömännens villkor. Man tecknar kollektivavtal och kontrollerar efterlevnaden av avtalen.

Mer information om arbetet finns på ITF:s sida

Kontaktuppgifter till Transports ITF:inspektörer

Ordning och reda i åkeribranschen

Svenska Transportarbetareförbundet bedriver en verksamhet kallad ”Ordning och reda i åkeribranschen”. Syftet är framför allt att fokusera på de företag som använder sig av så kallade falska egenföretagare och obskyra bemanningsföretag som bidrar till social dumpning och lönedumpning.

Läs mer om Ordning och reda i åkeribranschen