Påverka internationellt

Ditt medlemskap stärker inte bara arbetares rättigheter på din arbetsplats och i Sverige. Transport arbetar tillsammans med fackliga organisationer från hela världen och ditt medlemskap bidrar till att fler kan få schysta och säkra jobb.

Transports biståndsarbete

Transport arbetar just nu i flera biståndsprojekt som syftar till att stärka det fackliga arbetet på plats.

 

Transport stödjer transport- och väktarfack i Malawi och Botswana

Wilfred Mandhla – Transports representant i Malawi och Botswana

Förbundet har även tre egna biståndsprojekt i Afrika. Två i Malawi och ett i Botswana. I projekten sker samarbetet direkt mellan Transport och de afrikanska transportfacken.

I Malawi stödjer vi TGWU som organiserar transportarbetare. Transports koordinator finns på plats för att bistå i arbetet med att värva och teckna kollektivavtal. Vi samarbetar även med väktarfacket TGLSSWU och stödjer deras arbete att organisera väktare.

I Botswana jobbar vi med förbundet BRAWU som organiserar transportarbetare inom järnvägen.

Transports representant i Botswana och Malawi heter Wilfred Mandhla.

Läs mer om Wilfred och vårt arbete i Afrika

Nya projekt i Sydamerika och Palestina

Inför 2017 har vi ansökt om medel för två nya biståndsprojekt, ett i Sydamerika och ett i Palestina. I det sydamerikanska projektet kommer vi att arbeta tillsammans med UNI för att hjälpa till att organisera väktare i Colombia och Peru.  Det andra projektet syftar till att skapa god gränsöverskridande trafik mellan Palestina och Israel. Detta projekt har initierats tillsammans med Internationella Transportarbetarefederationen, ITF.

Vill du veta mer om Transports biståndsarbete, kontakta Magnus Falk, magnus.falk@transport.se 010-480 37 64

Transports solidaritetsfond är en stiftelse med ändamål att ge praktiskt och ekonomiskt stöd till behövande med anknytning till transportnäringen eller andra verksamheter. Verksamheten ska bedrivas i en anda av social och facklig solidaritet runt om i världen.

Behovet av stöd och hjälp är stort runt om i världen och för Transport är det en självklarhet att visa på praktisk solidaritet där så krävs. Det kan gälla allt från enskilda individers omedelbara behov av ekonomiskt hjälp till fackliga organisationers långsiktiga organisationsutveckling.

Dess officiella namn är ”Stiftelsen Svenska Transportarbetareförbundets Internationella Solidaritetsfond”.

Förbundsstyrelsen är även solidaritetsfondens styrelse. Det finns även ett beredningsutskott som har till uppgift att bereda ärende och verkställa styrelsens beslut.

Bidrag till solidaritetsfonden kommer från olika källor. Enskilda donationer är den hittills främsta inkomstkällan.

Lämna gärna ett bidrag till solidaritetsfonden, bankgiro 554-3335.

Transport är medlem i Palmecentret som arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. Målet för verksamheten är att ge makt åt människor att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv.

Centrets ordförande är för närvarande Wanja Lundby-Wedin. Generalsekreterare är Anna Sundström.

Palmecentret administrerar Arbetarrörelsens internationella solidaritetsfond som varje år ger ekonomiska bidrag till uppbyggnaden av organisationer som arbetar för frihet, demokrati, social rättvisa och fred.

Du kan själv stödja fonden genom att lämna ett bidrag till plusgiro 570-2

Transport är medlem i det fackliga samarbetsorganet Union to Union, som arbetar för goda arbetsvillkor, demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling. Union to union har bildats av LO, TCO och Saco samt dess deras medlemsförbund.

Det gör vi genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och styrkan i att organisera sig fackligt för att tillsammans öka var och ens möjlighet till försörjning.

Union to Union samarbetar med fackliga organisationer över hela världen och stöttar på plats – genom utvecklingsprojekt i ett nittiotal länder.

Globalt handlar arbetet om erfarenhetsutbyten och utbildning i fackliga och mänskliga rättigheter i arbetslivet, ledarskap inom fackliga organisationer, arbetsmiljö, jämställdhet, social dialog eller hiv och aids.

Vår kommunikation i Sverige syftar till att skapa större medvetenhet och kunskap om globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av bra arbetsvillkor i alla världens länder.

Läs mer på Union to unions webbplats

Globala federationer – samarbeten mellan världens fackförbund

Förhållanden på svenska arbetsplatser styrs i hög grad av internationella företag, marknader och regelverk. Och för att kunna påverka krävs att vi samarbetar med andra fackförbund genom globala federationer dit all världens fackförbund är anslutna.

NTF, Nordiska Transportarbetarfederationen består av fackföreningar från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Arbetet handlar om att utbyta information och se var vi kan samarbeta. Inte minst handlar det om att försöka formulera en gemensam nordisk hållning till alla de marknader och regelverk som utvecklas i EU.

ETF, Europeiska Transportarbetarefederationen samlar fack från hela Europa, i och utanför EU. Arbetet är dock i hög utsträckning inriktat på att påverka EU och det är ingen slump att kontoret ligger i Bryssel. Liksom i NTF, har arbetet fått en tydligare inriktning på problemen kring lönedumpning sedan EU utvidgades och fick ett stort antal låglöneländer som medlemmar.

ITF, Internationella Transportarbetarefederationen består av transportfack från över 100 länder i hela världen.  På ett konkret plan har ITF haft störst betydelse inom sjöfarten där kampanjen mot bekvämlighetsflaggade fartyg – FOC-kampanjen – har haft stor betydelse i arbetet för att skapa drägliga villkor för sjömän.

 

UNI Global Union är en bred facklig sammanslutning för anställda i tjänstesektorn, bland annat väktare. Cirka 900 fackförbund runt om i världen är med i samarbetet genom UNI.

ISKA och dess europeiska del EPSU organiserar i första hand anställda i stat och kommun. Dit räknas våra miljöarbetare.

ITF-inspektörer

Transports ITF-inspektörer besöker bekvämlighetsflaggade fartyg och tecknar kollektivavtal för besättningarna, samt kontrollerar efterlevnaden av dessa avtal.

Ordning och reda i åkeribranschen

Svenska Transportarbetareförbundet bedriver en verksamhet kallad ”Ordning och reda i åkeribranschen”. Syftet är framför allt att fokusera på de företag som använder sig av så kallade falska egenföretagare och obskyra bemanningsföretag som bidrar till social dumpning och lönedumpning.

Läs mer om Ordning och reda i åkeribranschen

Facklig plattform Iran

Transport arbetar tillsammans med LO, IF Metall och Kommunal för fackliga rättigheter i Iran. Forumet för påverkansarbetet är ”Facklig plattform Iran”. Här kan du läsa om arbetet samt ta del av mer information om situationen för arbetare i Iran.

Facklig plattform Iran