Fackliga utbildningar

Ingen kan bättre än du själv driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att göra det behövs kunskaper.

Vi erbjuder fackliga studier på alla nivåer – från introduktionskursen Startpunkten för dig som är nybliven medlem till fördjupningskurser för förtroendevalda.

Ett urval av våra utbildningar

Vänd dig till studieorganisatören på din avdelning om du vill veta mer!

En facklig introduktionsutbildning

Startpunkten är en introduktionsutbildning som riktar sig till dig som är ny medlem eller funderar på att bli medlem.

Målgrupp: Blivande medlemmar, nya medlemmar och medlemmar utan tidigare facklig erfarenhet

Förkunskaper: Inga

Målet är att få

 • en grundläggande förståelse vad medlemskapet i fackföreningen ger
 • ökad förståelse för Den svenska modellen och kollektivavtalets betydelse på arbetsmarknaden
 • kunskap om dina rättigheter och skyldighet som enskild medlem
 • ökad förståelse för de fackliga principerna och hur vi upprätthåller våra fackliga ideér
 • en chans att lära känna några av dina fackliga företrädare.

Detta innebär att du efter utbildningen har fått grundläggande kunskaper i:

 • att aktivt kunna vara med och påverka och bevaka de grundläggande rättigheterna på arbetsmarknaden.
 • att aktivt deltaga på ett fackligt möte och förstå de demokratiska reglerna på mötet.
 • att förstå fackföreningens roll på arbetsmarknade och på arbetsplatsen.
 • att förstå nödvändigheten av sin egen medverkan i organisationen.
 • att känna till arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar och skyldigheter.

Innehåll:

 • Det fackliga löftet
 • Den Svenska modellen
 • Kollektivavtalet
 • Medlemsskapets värde
 • Arbetsmiljö
 • Organisering
 • Hur gå vidare?(kurser och ev. uppdrag)

Övrigt: Ledighetsansökan enligt studieledighetslagen.

Kontakta din avdelning för information om nästa kurstillfälle

Lär dig ditt avtal – bevaka dina rättigheter.

Det övergripande målet med Avtalspunkten är att ge dig tillräckliga kunskaper om det egna kollektivavtalet så att du ska kunna bevaka dina grundläggande rättigheter i anställningen beträffande lön, arbetstider, anställningsformer och ledigheter.

Notera att Avtalspunkten är specifik för varje kollektivavtal!

Efter kursen ska du:

 • kunna göra en enkel bedömning om din egen lön är korrekt
 • kunna bevaka att arbetsgivaren följer avtalets regler om arbetstider
 • känna till de vanligaste anställningsformerna och kunna kontrollera din egen anställningsform
 • kunna tillvarata dina rättigheter beträffande de vanligaste formerna av ledigheter som är reglerade i avtalet eller genom lag

 

Kurslängd: 4- 8 timmar.

Målgrupp: Medlemmar utan förkunskaper i ämnesområdet.

Förkunskaper: Inga krav.

Innehåll:

 • Partsförhållande
 • Arbetstider
 • Lön
 • Anställning
 • Ledighet

Praktiskt:

Deltagare utan fackligt uppdrag på arbetsplatsen söker ledigt enligt studieledighetslagen och får stipendium av avdelningen
Deltagare som är fackliga företrädare på arbetsplatsen söker ledigt med bibehållna löneförmåner (enligt lagen om facklig förtroendeman, FML § 7)
Avdelningar, sektioner och klubbar står för rekrytering, ekonomi och genomförande.

Kontakta din avdelning för information om nästa kurstillfälle

Här får du grundläggande kunskaper om fackföreningens och förbundets mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället.

Målgrupp: Medlemmar utan fackliga uppdrag samt medlemmar som har eller förbereder sig inför att börja ett facklig uppdrag.

Mål: Det övergripande målet med är att du ska få kunskaper om fackföreningens, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Med utbildningen stärker du ditt självförtroende i rollen, blir säkrare på att kommunicera kring facklig frågor samt förstår din egen roll och delaktighet i föreningen.

Specifikt innebär detta att du efter genomgången utbildning ska ha, kunna värdera och tillämpa kunskaper om:

 • utvecklingen inom svensk arbetsmarknad och arbetarrörelse
 • de mest betydelsefulla lagarna på svensk arbetsmarknad
 • vad som kännetecknar ett kollektivavtal, huvudinnehållet och grunderna för hur en avtalsförhandling går till
 • de ideologiska grunderna inom svensk fackföreningsrörelse och vikten av att rekrytera nya medlemmar
 • förbundets organisation och den demokratiska beslutsprocessen samt betydelsen av lokalt fackligt engagemang och arbete
 • medlemsavgiften
 • en god arbetsmiljö, och sambandet mellan miljö och hälsa
 • vägar att utbilda sig vidare

Innehåll:

 • Arbetarröelsens historia
 • Nyliberalernas attack mot arbetarrörelsen
 • Arbetarrörelsens ideologi och värderingar
 • Transports organisation och stadgar
 • Mötesteknik och demokrati
 • Behovet av orgnisering och facklig kamp på arbetsplatsen
 • Maktkampen på arbetsmarknaden
 • Kollektivavtal och avtalsrörelsen
 • Arbetsmiljö
 • Avtals- och medlemsförsäkringar
 • Utbildningsvägar

Förkunskapskrav: Startpunkten eller LO/ABF:s medlemsutbildning

Kurslängd: C:a 40 timmar. Internat Vid behov kan avdelningarna ha egna externatkurser; se din

Praktiskt:

Deltagare utan fackliga uppdrag söker ledighet enligt studieledighetslagen och får
stipendium eller utbildningsarvode från avdelningen.

Deltagare som har fackliga uppdrag på arbetsplatsen, söker ledigt med löneförmåner i
2 dagar (enligt Lagen om Facklig Förtroendeman § 7) för onsdagen och torsdagen.
Övriga dagar (enligt Lagen om Facklig Förtroendeman § 6 utan lön), dessa dagar får
man utbildningsarvode från avdelningen.

Förbundet ansvarar och betalar för materialet samt lämnar ViT-bidrag i den omfattningen förbundsstyrelsen årligen beslutar. För närvarande 2000 kr/ medlem efter genomgången utbildning.

 

 

Stärk din förmåga att driva fackligt arbete på din arbetsplats. Lär dig metoder för att inventera arbetsuppgifter formulera mål och göra verksamhetsplaner

Stärk din förmåga att driva fackligt arbete på din arbetsplats. Lär dig metoder för att inventera arbetsuppgifter formulera mål och göra verksamhetsplaner

Kurslängd: Ca 80-100 timmar

Målgrupp: Förtroendevalda

Förkunskaper: Vi i Transport, ViT

Mål: Utbildningens övergripande mål är att du efter genomgången utbildning ska kunna bedriva ett fackligt utvecklingsarbete på arbetsplatsen, där du tillsammans med medlemmarna inventerar arbetsuppgifter, formulerar mål och gör verksamhetsplaner. Utbildningen ska leda till att du känner trygghet i ditt ledarskap.

Specifikt innebär detta att du efter genomgången utbildning ska kunna:

 • väcka intresse för den fackliga organisationen och dess verksamhet
 • genomföra facklig information
 • identifiera problem och önskemål som berör fler än dig själv
 • inom ett år efter kursavslut ta initiativ till minst en facklig fråga/arbetsuppgift/problem på arbetsplatsen
 • via enkäter, intervjuer o dyl med kamraterna på arbetsplatsen kunna formulera egna visioner om jobbet/arbetsplatsen
 • sätta verksamhetsmål för nästkommande år
 • göra en lägesanalys
 • bevaka och utveckla medlemmarnas villkor och rättigheter kring frågor som berör Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd och Förtroendemannalagen
 • på ett demokratiskt och stadgeenligt sätt, leda och genomföra ett medlemsmöte

Innehåll:

 • Lyssnande ledarskap
 • Organiserande arbetssätt
 • Fackliga värderingar
 • Lyssna, tala, skriva,informera
 • Den fackliga organisationen
 • Arbetsrätt

Ekonomi: Deltagarna ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode under första veckan och andra veckan skall skall ersättning utgå enligt förtroendemannalagen, dvs arbetsgivaren skall betala. OBS! Begär ledighet med betalning i god tid enligt § 7 i Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.

Kursen är i huvudsak inriktad på praktiska och konkreta organiseringsmetoder på den egna arbetsplatsen. Metoderna är anpassade för dig som är lokal facklig förtroendeman.

Kurslängd: 3 dagar
Förkunskaper: Fackligt aktiva på sin arbetsplats , de som gått FLiT har företräde

Mål: Kursens är omgjord från 2015 och inriktningen är organisering av nya medlemmar och aktivering av medlemmar och blivande medlemmar. På grund av kursens karaktär kallar vi max 16 – 18 deltagare per kurs.

Kursen är i huvudsak inriktad på praktiska och konkreta organiserings metoder på den egna arbetsplatsen.

Metoderna är anpassade för dig som lokal facklig förtroendeman.

En viktig väg till framgång är att lyssna och samtala med dina arbetskamrater i syfte att få fler fackligt aktiva och att etablera en stabil facklig närvaro på arbetsplatsen. Vi tränar på att anpassa budskapet för att aktivera dina arbetskamrater och på att lyssna.

Efter avslutad utbildning ska du kunna kartlägga din arbetsplats och planera och genomföra olika slags fackliga insatser för att skapa facklig aktivitet.
Detta är i första hand en metodutbildninig för att organisera på den egna arbetsplatsen.

Men – vi kommer också att ha deltagare som har andra funktioner i organisationen.

Övrigt: Kurserna finansieras fullt ut via förbundet, deltagarna får utbildningsarvode från förbundet.

Kurslängd: 4 dagar

Målgrupp: Skyddsombud och huvudskyddsombud

Förkunskaper: Arbetsmiljöutbildning + erfarenhet av lokalt fackligt arbete

Praktiskt: Genomförs som internat . Ledigt med löneförmåner enl. FML § 7

Innehåll:

 • Vad gör man när samverkan enligt AML tar slut från arbetsgivarens sida?
 • Vi ska samverka enligt lagen, så vad gör vi då?
 • Hur hantera svåra arbetsmiljöfrågor som kräver lång tid att lösa?

Kursen handlar till stor del om strategier och mål i arbetsmiljöarbetet.

För information om tillfällen och anmälan, se studiekatalogen eller kontakta oss på studieenheten.

Kurslängd: Två-tre dagar

Målgrupp: Förtroendevalda på arbetsplatser

Förkunskaper: Minst Vi i Transport (ViT) , helst även Fackligt Ledarskap i Transport (FLiT)

Syfte och mål:

Det övergripande målet är att ge dig kunskaper om reglerna i ditt eget kollektivavtal samt till avtalet angränsande lagstiftning. Målet är också att du ska kunna lösa avtalsproblem på ett konstruktivt sätt.

Det inebär att du efter genomgången utbildning ska kunna:

 • Stödja medlemmarna i frågor om grundläggande rättigheter i avtalet såsom löner, arbetstider, ledigheter,anställningsformer samt allmänna bestämmelser.
 • Informera  medlemmar om de grundläggande rättigheteterna och skyldigheterna i avtalet, samt hur man som medlem kan påverka innehållet i avtalet.
 • Genom tillgång till avtalet, lönebesked, lokala överenskommelser, etc., kunna se om avtalet följs och om så inte är fallet – ta initiativ  till åtgärder via din avdelning.
 • Förstå förhållandet mellan reglerna i avtalet och angränsande arbetsmarknadlagar.
 • Förstå innebörden av ett kollektivavtal, hängavtal, normal- och minimi avtal.

Innehåll:

 • Huvudinnehållet i respektive avtal
 • Probleminventering
 • Angränsande lagstiftning

För bokning och information om kurstillfällen, se studiekatalogen

Transports kurskatalog

Här kan du ladda ner vår studiekatalog för kurser 2019.

Ladda ner vår kurskatalog

LO:s kurskatalog

LO erbjuder ett stort utbud av fackliga kurser såväl med specialinriktning på olika uppdrag som mera allmänfacklig utbildning.

LO:s centrala kurskatalog

Frågor och svar om utbildning

Här har vi samlat vanliga frågor om det praktiska kring våra kurser.

Hur fungerar det med mat och boende på kurs?

Om kursen är en internatkurs bor du och äter på kursgården/hotell. På externatkurser (där du inte bor kvar) som är en dag eller mer ingår måltider.

Får jag resan till kursen betald?

Ja, du får resan betald. Mer information finns i din kurskallelse. Du kan också fråga studieorganisatören på din avdelning.

Får man ersättning för att gå kursen?

Din kursbekräftelse anger om du har rätt till ersättning via stipendium eller utbildningsarvode (skattepliktigt), eller om din arbetsgivare ska svara för bibehållen lön under kurstiden. Du kan också fråga studieorganisatören på din avdelning.

Kostar det något att gå en facklig kurs?

Nej, det är gratis. Dessutom kan du ha rätt till ersättning för utebliven arbetsinkomst. Fråga studieorganisatören på din avdelning.

Jag ska gå en facklig kurs. Har jag rätt att vara ledig?

Det varierar. När du anmäler ditt intresse till en kurs, får du information av din studieorganisatör kring vad som gäller och hur du ska hantera din ledighetsansökan.

Vi på studieenheten

Jonas PerssonStudieombudsman

Tel
010-480 37 62
E-post
jonas.persson@transport.se

Charlotte Wendel LendinStudiesekreterare

Tel
010-480 37 67
E-post
charlotte.wendel.lendin@transport.se