Fackliga utbildningar

Ingen kan bättre än du själv driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att göra det behövs kunskaper.

Vi erbjuder fackliga studier på alla nivåer – från introduktionskursen Startpunkten för dig som är nybliven medlem till fördjupningskurser för förtroendevalda.

Ett urval av våra utbildningar

Vänd dig till studieorganisatören på din avdelning om du vill veta mer!

En facklig introduktionsutbildning

Startpunkten är en introduktionsutbildning som riktar sig till dig som är ny medlem eller funderar på att bli medlem.

Målgrupp: Blivande medlemmar, nya medlemmar och medlemmar utan tidigare facklig erfarenhet

Förkunskaper: Inga

Målet är att få

 • en grundläggande förståelse vad medlemskapet i fackföreningen ger
 • ökad förståelse för Den svenska modellen och kollektivavtalets betydelse på arbetsmarknaden
 • kunskap om dina rättigheter och skyldighet som enskild medlem
 • ökad förståelse för de fackliga principerna och hur vi upprätthåller våra fackliga ideér
 • en chans att lära känna några av dina fackliga företrädare.

Innehåll:

 • Det fackliga löftet
 • Den Svenska modellen
 • Kollektivavtalet
 • Medlemskapets värde
 • Arbetsmiljö
 • Organisering
 • Hur gå vidare?(kurser och ev. uppdrag)

Övrigt: Ledighetsansökan enligt studieledighetslagen.

Kontakta din avdelning för information om nästa kurstillfälle

Lär dig ditt avtal – bevaka dina rättigheter

Det övergripande målet med Avtalspunkten är att ge dig tillräckliga kunskaper om det egna kollektivavtalet så att du ska kunna bevaka dina grundläggande rättigheter i anställningen beträffande lön, arbetstider, anställningsformer och ledigheter.

Notera att Avtalspunkten är specifik för varje kollektivavtal.

Efter kursen ska du:

 • kunna göra en enkel bedömning om din egen lön är korrekt
 • kunna bevaka att arbetsgivaren följer avtalets regler om arbetstider
 • känna till de vanligaste anställningsformerna och kunna kontrollera din egen anställningsform
 • kunna tillvarata dina rättigheter beträffande de vanligaste formerna av ledigheter som är reglerade i avtalet eller genom lag

 

Kurslängd: 4- 8 timmar.

Målgrupp: Alla medlemmar

Förkunskaper: Inga

Innehåll:

 • Partsförhållande
 • Arbetstider
 • Lön
 • Anställning
 • Ledighet

Praktiskt:

Deltagare utan fackligt uppdrag på arbetsplatsen söker ledigt enligt studieledighetslagen och får stipendium av avdelningen
Deltagare som är fackliga företrädare på arbetsplatsen söker ledigt med bibehållna löneförmåner (enligt lagen om facklig förtroendeman, FML § 7)
Avdelningar, sektioner och klubbar står för rekrytering, ekonomi och genomförande.

Kontakta din avdelning för information om nästa kurstillfälle

Det övergripande målet med ”Vi i Transport” är att den ska ge deltagarna
grundläggande kunskaper om fackföreningens roll och mål på arbetsmarknaden och i samhället. Utbildningen ska leda till att medlemmen förstår sin egen roll och
delaktighet i organisationen.

Kurslängd: 5 dagar, c:a 40 timmar
Målgrupp: Medlemmar utan fackliga uppdrag samt medlemmar som har eller
förbereds för fackliga uppdrag
Förkunskaper: Startpunkten eller LO/ABF:s medlemsutbildning

Kursinnehåll

• Arbetarrörelsens historia
• Nyliberalernas attack mot arbetarrörelsen
• Arbetarrörelsens ideologi och värderingar
• Transports organisation och stadgar
• Mötesteknik och demokrati
• Behovet av facklig struktur på arbetsplatsen
• Maktkampen på arbetsmarknaden
• Kollektivavtal och avtalsrörelsen
• Arbetsmiljö
• Avtals- och medlemsförsäkringar
• Utbildningsvägar

Kurslängd: 5+5 dagar (ca 80 timmar)
Målgrupp: Fackligt förtroendevalda på arbetsplatsen
Förkunskaper: Minst ViT

Det övergripande målet är att du efter genomgången utbildning ska kunna bedriva ett fackligt organiseringsarbete på arbetsplatsen. Tillsammans med övriga medlemmar inventera
arbetsuppgifter, formulera mål och göra verksamhetsplaner. Utbildningen ska leda till att du
känner trygghet i ditt ledarskap och i din argumentation.

Specifikt innebär detta att du efter genomgången utbildning ska kunna:

 • Väcka intresse för den fackliga organisationen och dess verksamhet
 • Få fler aktiva medlemmar i organisationen
 • Identifiera problem och önskemål som berör fler än dig själv
 • Ta initiativ till att minst en facklig fråga drivs på den egna arbetsplatsen
 • Via enkäter, intervjuer o dyl. med kamraterna på arbetsplatsen kunna formulera egna visioner om jobbet och arbetsplatsen
 • Formulera en verksamhetsplanering
 • Göra en lägesanalys
 • Bevaka och utveckla medlemmarnas villkor och rättigheter kring frågor som berör Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd och Förtroendemannalagen
 • På ett demokratiskt och stadgeenligt sätt kunna leda och genomföra ett medlemsmöte

Ur innehållet

 • Lyssnande ledarskap
 • Organiserande arbetssätt
 • Fackliga värderingar
 • Lyssna, tala, skriva, informera
 • Den fackliga organisationen
 • Arbetsrätt

Kurslängd: 4 dagar

Målgrupp: Skyddsombud och huvudskyddsombud

Förkunskaper: Arbetsmiljöutbildning + erfarenhet av lokalt fackligt arbete

Praktiskt: Genomförs som internat . Ledigt med löneförmåner enl. FML § 7

Innehåll:

 • Vad gör man när samverkan enligt AML tar slut från arbetsgivarens sida?
 • Vi ska samverka enligt lagen, så vad gör vi då?
 • Hur hantera svåra arbetsmiljöfrågor som kräver lång tid att lösa?

Kursen handlar till stor del om strategier och mål i arbetsmiljöarbetet.

För information om tillfällen och anmälan, se kurskatalogen eller kontakta oss på studieenheten.

Kurslängd: Två-tre dagar

Målgrupp: Förtroendevalda på arbetsplatser

Förkunskaper: Minst Vi i Transport (ViT)

Syfte och mål:

Det övergripande målet med Avtalskurs – Ditt avtal är att ge dig kunskaper om reglerna i ditt eget kollektivavtal samt till avtalet angränsande lagstiftning. Målet är också att du ska kunna lösa avtalsproblem på ett konstruktivt sätt. Det innebär att du efter genomgången utbildning ska kunna:

 • stödja medlemmar i frågor om grundläggande rättigheter i avtalet såsom löner, arbetstider, ledigheter, anställningsformer samt allmänna bestämmelser
 • informera medlemmar om de grundläggande rättigheterna och skyldigheterna i avtalet, samt hur man som medlem kan påverka innehållet i avtalet
 • genom tillgång till avtalet, lönebesked, lokala överenskommelser, etc., kunna se om avtalet följs och om inte så är fallet – ta initiativ till åtgärder via din avdelning
 • förstå förhållandet mellan reglerna i avtalet och angränsande arbetsmarknadslagar
 • förstå innebörden av ett kollektivavtal, hängavtal, normal- och minimiavtal

Innehåll:

 • Huvudinnehållet i respektive avtal
 • Probleminventering
 • Angränsande lagstiftning

För bokning och information om kurstillfällen, se studiekatalogen

Frågor och svar om utbildning

Här har vi samlat vanliga frågor om det praktiska kring våra kurser.

Hur fungerar det med mat och boende på kurs?

Om kursen är en internatkurs bor du och äter på kursgården/hotell. På externatkurser (där du inte bor kvar) som är en dag eller mer ingår måltider.

Får jag resan till kursen betald?

Ja, du får resan betald. Mer information finns i din kurskallelse. Du kan också fråga studieorganisatören på din avdelning.

Får man ersättning för att gå kursen?

Din kursbekräftelse anger om du har rätt till ersättning via stipendium eller utbildningsarvode (skattepliktigt), eller om din arbetsgivare ska svara för bibehållen lön under kurstiden. Du kan också fråga studieorganisatören på din avdelning.

Kostar det något att gå en facklig kurs?

Nej, det är gratis. Dessutom kan du ha rätt till ersättning för utebliven arbetsinkomst. Fråga studieorganisatören på din avdelning.

Jag ska gå en facklig kurs. Har jag rätt att vara ledig?

Det varierar. När du anmäler ditt intresse till en kurs, får du information av din studieorganisatör kring vad som gäller och hur du ska hantera din ledighetsansökan.

LO:s kurskatalog

LO erbjuder ett stort utbud av fackliga kurser såväl med specialinriktning på olika uppdrag som mera allmänfacklig utbildning.

LO:s centrala kurskatalog

Facklig utbildning på nätet

Kolla in LO:s nätutbildningar! På LO:s hemsida hittar du flera korta självstudiekurser om fackliga frågor och arbetsrätt.

LO:s nätkurser

Vi på studieenheten

Jonas PerssonStudieombudsman

Tel
010-480 37 62
E-post
jonas.persson@transport.se

Charlotte Wendel LendinStudiesekreterare

Tel
010-480 37 67
E-post
charlotte.wendel.lendin@transport.se