Guide: Tvister och konflikter

På arbetsmarknaden finns olika metoder att lösa tvister, det vill säga när arbetstagare och arbetsgivare inte är överens:

 • förhandlingar – när man försöker lösa en oenighet genom diskussion baserad på avtal, lagar och tidigare överenskommelser

 • konflikt – när förhandlingsvägarna är uttömda händer det att någon av parterna varslar om konflikt. Det kan vara frågan om blockad, strejk eller lockouter.

Om det gäller lön, schema och annat som finns i kollektivavtalet

 • Fundera över arbetsgivarens argument och försök få en känsla för vem som har rätt. Några vägar kan vara att läsa på i kollektivavtalet eller annan lag. Prata med den fackliga representanten på ditt jobb eller rådfråga din lokalavdelning.
 • Försök att själv få rättelse hos arbetsgivaren.
 • Kontakta lokalavdelningen. Var beredd på att de kommer be dig samla ihop skriftlig dokumentation – det kan exempelvis vara anställningsbevis, gamla lönebesked, arbetstidsredovisning, scheman, egna noteringar, bilder, instruktioner och besked från arbetsgivaren. Sedan kommer ombudsmannen att bedöma vilka vägar som finns, och eventuellt ta upp en förhandling med företaget. Även kring detta finns det regler: förhandlingsregler finns dels i kollektivavtalet (exempelvis förhandlingsordningen) och dels i lagstiftningen (bland annat Medbestämmandelagen).

Är du inte medlem i Transport?

Du kan inte räkna med att få hjälp, och du har ingen rätt att kräva det. Det händer någon gång att vi ändå hjälper icke-medlemmar – men den bedömningen äger berörd ombudsman eller organisationen helt. Om du går med i förbundet för att få hjälp med ett redan uppkommet problem, gäller samma sak.

Är du medlem i annat förbund, men problemet gäller något som rör Transports avtal?

Det här är inte ovanligt ifall man är bemanningsanställd och hyrs ut till arbetsplatser där olika LO-förbund är inkopplade. När du tagit reda på mer fakta, vänd dig då först till ditt eget förbund som i så fall kan ge Transport fullmakt att företräda dig i förhandlingen.

Motsatsen gäller förstås om du är medlem i Transport och har problem på något annat förbunds avtalsområde.

Om det gäller arbetsmiljöfrågor

Om det handlar om något som innebär uppenbar fara för liv och hälsa, avbryt arbetet och ta snarast kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen eller det regionala skyddsombudet på lokalavdelningen.

Läs mer om arbetsmiljö här

När inget annat återstår och förhandlingsvägarna är uttömda, händer det att någon av parterna varslar om konflikt. Det kan vara frågan om blockad, strejk eller lockouter.

Några tumregler:

 • Strejkrätten är grundlagsskyddad. Det innebär att du inte löper några risker så länge konflikten är laglig i sig själv.
 • Som facklig medlem är du skyldig att följa de besked och instruktioner du får från oss. Det står angivet i stadgarna.
 • Ta noga del av information från Transport och deltag på konfliktmöten.
 • Fråga din lokalavdelning eller fackliga kontaktombud vid minsta tveksamhet.
 • Ingen annan upprätthåller konflikten än du och dina branschkamrater.
 • Medlemmar i Transport kan beviljas kostnadsfri rättshjälp i ärenden som har anknytning till arbetet. Det kan handla om arbetsrätt, försäkringsärenden, brottmål, konkurs- eller skadeståndsärenden.Om du önskar rättshjälp ska du så snart som möjligt anmäla detta till din avdelning. Det krävs som regel en framförhållning på minst två veckor.
 • Avdelningen gör sedan en egen utredning om förhållandena innan de vidarebefordrar ärendet till det centrala förbundskontoret.
 • Om rättshjälp inte beviljas så kan avdelningen ändå besluta att hjälpa till med allmänna råd och anvisningar. Till exempel hjälpa till med skrivelser, förfrågningar hos myndigheter eller kontakter med arbetsgivare.
 • Förbundet anlitar LO-TCO Rättsskydd för juridisk kompetens.