Försäkringar

Medlemsförsäkringar, avtalsförsäkringar och socialförsäkringar. Vilka omfattas du av – och vad innebär de egentligen?

Försäkringar har alltid haft en given plats i fackföreningsrörelsen. Det är viktigt att ha en ekonomisk trygghet i botten om oturen skulle vara framme. Tryggheten i en bra försäkring gör det också lättare att säga ifrån om något inte är som det ska på arbetsplatsen.

Här kan du läsa mer om ditt försäkringsskydd.

Medlemsförsäkringar

Alla medlemmar i Transport omfattas av våra medlemsförsäkringar. Premien ingår i medlemsavgiften.

Försäkringen är beloppslös och gäller samtliga som är folkbokförda och bosatta tillsammans med dig. Den innefattar egendomsskydd, ansvarsförsäkring, rättsskydd, överfallsskydd, reseskydd, flyttskydd med mera.

Tips: om ni är två i hushållet som har varsin kollektiv hemförsäkring via medlemskap i LO-förbund, kan ni byta den ena mot en allriskförsäkring. Anmäl detta till Folksam.

Läs mer på Folksams webbplats

Med inkomstförsäkringen får du mer pengar om du blir arbetslös. Ersättningstaket för vanlig a-kassa motsvarar 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 25 025 kronor per månad. Genom vår inkomstförsäkring får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst utan övre gräns. Ditt skydd sträcker sig under som längst 100 dagar.

VIKTIG INFORMATION | 2020-06-11 | På grund av coronaviruset har taket i a-kassan tillfälligt höjts från 25 025 kr till 33 000 kr. Det innebär för närvarande att ersättning från försäkringen utges till dem som har en inkomst över 33 000 kr. Det är en tillfällig höjning under en begränsad period till och med 31 december 2022.

Läs mer om inkomstförsäkringen

Nyhet!

Transport och Folksam har tagit fram en ny tilläggsförsäkring som ger ersättning i 200 extra dagar vid arbetslöshet. Medlemmar som tecknar den frivilliga försäkringen får 80 procent av den tidigare ersättningsgrundande inkomsten dag 101–200 och 70 % dag 201–300. Läs mer på Transports sida hos Folksam

Vid barns dödsfall (upp till 18 år) ger försäkringen ersättning om 35 000 kronor. Barngruppliv omfattar även barn till make, registrerad partner eller sambo – om barnet är folkbokfört på samma adress som dig som är medlem.

Läs mer om Barngrupplivförsäkringen på Folksams webbplats

Försäkringen gäller för de försäkringsberättigade medlemmar som inte omfattas av tjänstegrupplivförsäkring genom sitt kollektivavtal eller har motsvarande försäkring genom arbetsgivaren.

Läs mer på Folksams webbplats

Utöver ovanstående försäkringar kan vi erbjuda följande tillval som du tecknar själv:

 • Sjuk- och efterlevandeförsäkring
 • MOFF – Medlemsolycksfall Fritid
 • Tillval – medlemsbarn
 • Utökad inkomstförsäkring – 80 % av tidigare inkomst i 300 dagar
 • Juristförsäkring

Läs mer om tillvalsförsäkringarna på Folksams webbplats

Tidningsbud har ett särskilt förmånligt försäkringspaket som innehåller gruppliv- och olycksfallsförsäkring. Budens försäkring gäller medlemmar i Svenska Transportarbetareförbundet som arbetar på företag med gällande kollektivavtal.

Ring oss för mer information: 010-480 30 00

Avtalsförsäkringarna och avtalspensionen

Arbetsgivare med kollektivavtal är skyldiga att även betala avtalsförsäkringar för olika situationer, inklusive avtalspensionen. Även arbetsgivare utan avtal kan betala för dessa – men då är det upp till arbetsgivaren.

AGS är en del av avtalsförsäkringarna. Den gäller när du varit anställd i 90 dagar och så länge som anställningen varar, men kräver att arbetsgivaren har kollektivavtal.

AGS-ersättningen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan om du uppbär sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning (tidigare sjukbidrag eller förtidspension).

Rätten till AGS beror bland annat på den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) fastställd av försäkringskassan.

En förutsättning för att du ska få ersättning är att sjukperioden varat mer än 15 dagar och att du inte samtidigt har rätt till sjuklön från arbetsgivaren.

Vilken ersättning kan du få?

När du får sjukpenning lämnar AGS dagersättning. Dagpenningen motsvarar 12,5 % av den sjukpenning som du får från försäkringskassan.

AGS-ersättningen är inte alltid exakt densamma i alla avtal – reglerna kan skilja sig något för dig som jobbar under KFS- eller Pactaavtalen.

Läs mer om AGS på AFA:s hemsida

Har du frågor om AGS, kontakta försäkringsinformatören på din lokalavdelning.

TFA är en del av avtalsförsäkringarna. Den gäller från första anställningsdagen och så länge som anställningen varar, men kräver att arbetsgivaren har kollektivavtal.

TFA kompletterar de andra ersättningar som du får om du skadas på jobbet, eller drabbas av en sjukdom som klassas som arbetsskada.

Du kan få ersättning om du råkar ut för olycksfall i arbetet, olycksfall på väg till/från jobbet (gäller ej ersättning för förlorad inkomst), vissa arbetssjukdomar och smittsamma sjukdomar.

De ersättningar som försäkringen omfattar är bland annat

 • förlorad inkomst (ej vid olycksfall på väg till/från jobbet)
 • rehabilitering
 • dödsfall
 • förlust av underhåll (för anhöriga, vid dödsfall)
 • utseende och olägenheter
 • begravningskostnader

De efterlevande, make/registrerad partner/sambo/barn, ska i princip kunna leva på samma standard som före dödsfallet.

Läs mer om TFA hos AFA

Du som jobbar hos ett företag med kollektivavtal får avtalspension (kallas även tjänstepension). Avtalspensionen är ett komplement till den allmänna pensionen och betalas varje år in av din arbetsgivare.

Vem tjänar in avtalspension?

Alla som arbetar under kollektivavtal får avtalspension. Du tjänar in pengar till avtalspensionen från 25 års ålder fram till 65. Det spelar ingen roll om du blir långtidssjuk eller förtidspensionerad. Du fortsätter ändå att tjäna in pensionsrätt.

Om du blir arbetslös tjänar du inte in pensionsrätt men behåller den pensionsrätt som du tjänat in före arbetslösheten.

Hur mycket pengar handlar det om?

Avtalspensionen är ett så kallat premiereservsystem. Din del av den klumpsumma som arbetsgivaren betalar in varje år i premie för avtalspension hamnar på ditt “konto”.

Den exakta summan framgår i ditt avtal och beräknas procentuellt utifrån lönen. För privatanställda handlar det om 4,5 procent av lönesumman upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent däröver.

Beroende på din ålder, din inkomst och hur det går med tillgångarna på ditt konto, blir det olika mycket i avtalspension. För de flesta handlar det om flera tusenlappar i månaden.

Vad händer med pengarna?

Du väljer själv en förvaltare till dina pensionspengar. (Vi slår gärna ett slag för fackets eget bolag FoLo – Folksam-Lo Pension). Om du inte gör ett aktivt val hamnar dina pengar i pensionsfonden AMF Traditionell.

Om du vill byta förvaltare, vänder du dig till Fora eller (inom Pacta- och KFS-avtalen) KP.

Du får bestämma själv när du vill börja ta ut din intjänade avtalspension. Du kan börja ta ut den vid 55 års ålder men då blir pensionen väsentligen lägre.

Observera att det kan finnas olika lösningar beroende på vilket kollektivavtal du arbetar under.
Avtalspensionen är flexibel även vad gäller utbetalningstiden. Du kan få ut pensionen livet ut men du kan också välja en kortare utbetalningstid (minst 5 år), exempelvis mellan 65 och 70 års ålder.

Vad händer med avtalspensionen om…

 • jag blir sjuk: I avtalspensionen finns en så kallad premiebefrielseförsäkring som träder in och fortsätter att betala in pensionspengar till dig under din sjukskrivning. Du måste dock själv ansöka om premiebefrielse hos AFA Försäkring.
 • jag är föräldraledig eller har graviditetspeng: Under föräldraledigheten träder en premiebefrielseförsäkring in och betalar in premien åt dig. Samma sak gäller dig som har graviditetspeng. Du fortsätter på så sätt att tjäna in pensionspengar under din ledighet. Dock måste själv ansöka om premiebefrielse hos AFA Försäkring.
 • jag dör: I avtalspensionen finns möjlighet till ett så kallat återbetalningsskydd som gör att din familj får de pensionspengar du tjänat in. Det finns också möjlighet att teckna ett så kallat familjeskydd som gör att din familj får extrapengar om du avlider. Kostnaden för familjeskyddet dras från din årliga pensionspremie och gör att din pension blir lägre.

AGB-ersättningen kompletterar den ersättning som du får från arbetslöshetsförsäkring om du förlorar jobbet. Försäkringen kräver att arbetsgivaren har kollektivavtal. AGB gäller vid

 • uppsägningar på grund av arbetsbrist, rationalisering eller nedläggning
 • endast anställda över 40 år
 • med kvalifikationstid 50 månaders anställning de senaste 5 åren på företag anslutna till AGB

Läs mer om försäkringen hos AFA 

Föräldrapenningtillägget är en kollektivavtalad föräldraförsäkring som började gälla den 1 januari 2014*. Försäkringen lämnar kompletterande ersättning när man får föräldrapenning från Försäkringskassan. Den kompletterande ersättningen kallas föräldrapenningtillägg (FPT) och betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller till 18 månader efter adoptionstillfället.

Ersättningen är 10 % av den lön som din föräldrapenning beräknas på.

För att få tillägget ska du innan barnets födelse/adoption ha varit anställd i minst 12 månader under de senaste fyra åren hos en eller flera arbetsgivare som har FPT-försäkringen.

Om du varit anställd

 • minst 12 månaders anställningstid har du rätt till högst 60 dagar med FPT
 • minst 24 månaders anställningstid har du rätt till högst 180 dagar med FPT

Du måste själv ansöka om föräldrapenningtillägget. Ansök hos AFA Försäkringar

Om du skulle avlida före 65 års ålder, ger TGL en kompletterande ersättning till dina efterlevande. TGL gäller, oavsett dödsorsak, från första arbetsdagen fram till 65 års ålder.

TGL gäller även efter 65 år om man kvarstår i avlönat arbete intill dödsfallet.

För att dina efterlevande ska få full ersättning, krävs att du arbetar minst 16 timmar i veckan eller 832 timmar per år.

TGL-ersättningen betalas som engångsbelopp och består av

 • grundbelopp, till make/registrerad partner/sambo,
 • barnbelopp, som betalas till varje barn under 21 år
 • begravningshjälp

Din make/registrerade partner/sambo kan också omfattas av din TGL-försäkring, om han/hon är under 65 år och inte har en egen försäkring genom sin anställning.

Förutsättningen är dock att du arbetar minst 16 timmar per vecka.
Ersättningen från makeförsäkringen (som alltså betalas till dig och eventuella barn) är inte lika stor och gäller inte barn över 17 år.

TGL kan se olika ut beroende på vilket kollektivavtal du arbetar under. Avtalet ser exempelvis annorlunda ut i miljöarbetaravtalet på den kommunala sidan eller för OK/Q8.

Har du frågor, kontakta försäkringsinformatör på din lokalavdelning.

Omställningsstödet är en avtalsförsäkring. Det gäller vid uppsägningar på grund av arbetsbrist, nedläggning eller rationalisering. Den som sägs upp kan få hjälp att söka nytt jobb eller hjälp att hitta ny utbildning.

Exakt vilka åtgärder som sätts in ska det lokala facket och arbetsgivaren komma överens om. Man gör en gemensam ansökan till TSL, Trygghetsfonden.

Det är alltså inte den enskilde som ansöker – däremot kan du som varslats om uppsägning ta kontakt med din lokala fackliga företrädare med förslag om vilka insatser som borde sättas in.

Socialförsäkringarna

Samhällets försäkringar – socialförsäkringarna – träder in vid de tillfällen du inte kan arbeta.

Pengarna till socialförsäkringarna kommer från arbetsgivaravgifterna. Det är regering och riksdag som lagstiftar om vilka regler som ska gälla för utbetalning, vilka ersättningsnivåer som ska gälla med mera. Den som jobbar svart omfattas inte av någon av nedanstående försäkringar.

Gäller vid arbetslöshet. Administreras av a-kassorna men regler, villkor och ersättningar bestäms av riksdag och regering, med tillsynsmyndigheten IAF.

Gäller vid sjukdom. Administreras av försäkringskassan. Regler, villkor och ersättningar bestäms av riksdag och regering, Tillsynsmyndighen heter ISF.

Läs även vår guide: Skadad eller sjuk

För den som skadats på jobbet. Administreras av Försäkringskassan. Regler, villkor och ersättningar bestäms av riksdag och regering. Tillsynsmyndigheten heter ISF.

Läs mer om Arbetsskadeförsäkringen hos Försäkringskassan

När du blir gammal. Regler, villkor och ersättningar bestäms av riksdag och regering. Administreras av Pensionsmyndigheten. Pengarna hanteras i fonder såsom AP-fonderna och de olika PPM-fonderna som du väljer.

Vid föräldraledighet, vård av barn med mera. Regler, villkor och ersättningar bestäms av riksdag och regering. Administreras av Försäkringskassan.