Arbetsmiljö

Din arbetsmiljö är allt du har omkring dig på jobbet. Det handlar både om den fysiska miljön med ljud, ljus, arbetsredskap med mera, men också om den psykosociala miljön och hur arbetet är organiserat.

Arbetsmiljön regleras i arbetsmiljölagen. Där står bland annat att ”Arbetet ska planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö”.

Det innebär i praktiken en arbetsmiljö fri från olycksfall och arbetsskador men också att du som arbetstagare ska ha inflytande över din arbetssituation och få möjlighet att utvecklas både personligt och yrkesmässigt i din roll.

Här hittar du arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverkets sida)

Ingen ska behöva dö på jobbet

Transportyrkena ligger högt i statistiken för arbetsplatsolyckor, och även dödsfall i arbetet. Bara bland yrkeschaufförerna var det 12 personer som dog på jobbet 2018 (Arbetsmiljöverket) och även i andra transportyrken är siffrorna höga. Många olyckor går att koppla till brister i arbetsmiljön. Det kan handla om saknad skyddsutrustning, bristande rutiner eller en alltför pressad schemaläggning. Detta belyser på ett tragiskt sätt vikten av att ständigt arbeta aktivt med arbetsmiljön.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön

Det är din arbetsgivare som har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är bra. Till sin hjälp har arbetsgivaren en modell för hur arbetsmiljön ska kartläggas, utvärderas och förbättras. Den modellen kallas Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär exempelvis rutiner för hur ofta och på vilket sätt arbetsmiljön ska undersökas.

Skyddsombuden vakar över arbetsmiljön

På varje arbetsplats med minst fem anställda ska det finnas ett skyddsombud som vakar över arbetsmiljön. Till skyddsombudet kan du vända dig om du har frågor om arbetsmiljön eller vill ta upp brister. Skyddsombudet har också rätt att stoppa arbetet om han eller hon märker att det finns fara för liv och hälsa. Att vara skyddsombud är ett fackligt förtroendeuppdrag.

Är du intresserad av att bli skyddsombud?

Kontakta din fackliga representant på jobbet eller vänd dig till lokala avdelning inom Transport. Du kan också ringa oss på 010-480 30 00 så får du hjälp med vart du kan vända dig.