Möte för Tidningsbud som arbetar på Svensk Hemleverans (SHL)

Vi kommer att hålla ett medlemsmöte på lördag 10 februari kl 12:00, kaffe & macka från 11:30.

Kom i tid! Om intresse finns, kommer vi att på försök starta en arbetsplatsklubb, dvs för

Transportmedlemmar som arbetar vid Svensk Hemleverans HB (SHL) i Uppsalaregionen.

En förutsättning är att det finns tillräckligt många medlemmar som har tid och ork att arbeta

fackligt, och mestadels ideellt, t.ex. med organisering, möten, utbildning, arbetsmiljö, osv.

Som ni vet säger kollektivavtalet (KA) för tidningsbud att anställda på gång- och cykeldistrikt

har rätt till nya arbetsskor var 900:e arbetstimme. Eftersom vi inte anser att skorna som delats

ut under 2017 uppfyller kraven på framför allt god stötdämpning och då företaget tidigare inte

verkar ha tagit oss på allvar, påkallades en central förhandling av avdelning 41.

Den centrala förhandlingen mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Tidningsutgivarna /

Almega (10 jan. 2018) ledde till att frågan återgick till de lokala parterna, dvs Transports avd. 41

och SHL i Uppsala. Kontentan av förhandlingen blev att skorna ska anpassas till tidningsbudet

och hens arbetsmiljö, och inte tvärtom. En enkät bland en del av dem som fått skor visade som

väntat (från vår sida) att de flesta inte var nöjda.

En arbetsgrupp, med representanter från facket och arbetsledningen, håller på att sättas ihop.

Målet är att alla tidningsbud med rätt till skor enl. KA ska få bra arbetsskor så snart som möjligt.

 

Transport, avd. 41, Stallängsgatan 17A, Uppsala

 

 

—————– translation to English:

We will hold a member meeting on Saturday February 10 at 12:00, coffee & sandwich available

from 11:30. Be on time! If there is a large enough interest, we will try to start a workplace club on

probation, i.e. for Transport members who work at Svensk Hemleverans HB (SHL, ‘Swedish Home

Delivery GP’ [general partnership] in English, I guess) in the Uppsala region. One prerequisite is

that there are enough members who have the time and energy to work in the union, for the benefit

of all members, comrades and employees, e.g. with organization, meetings, education, work

environment, etc. This work is for the most part unpaid.

As you know, the collective agreement (CA) for newspaper carriers states that employees on walking

and cycling routes/areas (‘districts’) are entitled to new work shoes every 900 hours of work. Since we

do not think that the shoes we received in 2017 meet the requirements for above all good shock

absorption, and since the company did not seem to have taken us seriously, a central negotiation was

called for by our local union.

The central negotiation between the Swedish Transport Workers’ Union and the Newspaper Publishers /

Almega (Jan. 10, 2018) led to the issue being returned to the local parties, i.e. Transport’s “avdelning 41”

and SHL in Uppsala. The conclusion of the hearing was that the shoes should be adapted to the

newspaper carrier and the working environment, and not the other way around. A survey

(enkätundersökning, the questionaire) among some of those who received shoes showed, as expected

(from our side), that most of us were not satisfied.

A shoes task group, with representatives from the trade union and management, is currently being formed.

The first meeting will be held tomorrow, Jan. 31st.

The goal is that all employees with the right to shoes according to CA shall have good work shoes as soon

as possible.