Arbetsmiljö

Din arbetsmiljö är allt du har omkring dig på jobbet. Det handlar både om den fysiska miljön med ljud, ljus, arbetsredskap med mera, men också om den psykosociala miljön och hur arbetet är organiserat.

Arbetsmiljön regleras i arbetsmiljölagen. Där står bland annat att ”Arbetet ska planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö”.

Det innebär i praktiken en arbetsmiljö fri från olycksfall och arbetsskador men också att du som arbetstagare ska ha inflytande över din arbetssituation och få möjlighet att utvecklas både personligt och yrkesmässigt i din roll.

Här hittar du arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverkets sida)

Ingen ska behöva dö på jobbet

Transportyrkena ligger högt i statistiken för arbetsplatsolyckor, och även dödsfall i arbetet. Bara bland yrkeschaufförerna var det 12 personer som dog på jobbet 2018 (Arbetsmiljöverket) och även i andra transportyrken är siffrorna höga. Många olyckor går att koppla till brister i arbetsmiljön. Det kan handla om saknad skyddsutrustning, bristande rutiner eller en alltför pressad schemaläggning. Detta belyser på ett tragiskt sätt vikten av att ständigt arbeta aktivt med arbetsmiljön.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön

Det är din arbetsgivare som har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är bra. Till sin hjälp har arbetsgivaren en modell för hur arbetsmiljön ska kartläggas, utvärderas och förbättras. Den modellen kallas Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär exempelvis rutiner för hur ofta och på vilket sätt arbetsmiljön ska undersökas.

Skyddsombuden vakar över arbetsmiljön

På varje arbetsplats med minst fem anställda ska det finnas ett skyddsombud som vakar över arbetsmiljön. Till skyddsombudet kan du vända dig om du har frågor om arbetsmiljön eller vill ta upp brister. Skyddsombudet har också rätt att stoppa arbetet om han eller hon märker att det finns fara för liv och hälsa. Att vara skyddsombud är ett fackligt förtroendeuppdrag.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

För att underlätta arbetsmiljöarbetet ger Arbetsmiljöverket ut föreskrifter som preciserar vad som gäller för exempelvis buller, farliga ämnen, ensamarbete och arbetsplatsens utformning.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Sexuella trakasserier

Transport tar sexuella trakasserier på största allvar. Det är inget som skall tystas ned eller viftas bort. Förbundet har genomfört en enkät för att undersöka förekomsten av sexuella trakasserier inom vår verksamhet.

Läs mer

Har du varit med om en trafikolycka eller annan svår händelse i ditt arbete som lastbilsförare? Ring 020-59 60 00 till Kollegahjälpen för stödsamtal!

Läs mer om Kollegahjälpen här

Frågor och svar om arbetsmiljö

Hur varmt/kallt får det vara på arbetsplatsen?

Det finns inga entydiga gränser för temperaturer varken uppåt eller nedåt. Däremot finns Arbetsmiljölagens generella bestämmelser om att man inte ska må dåligt eller bli sjuk på jobbet.

Gränsen går alltså inte vid en viss temperatur, utan när den enskilde lider skada av sitt arbete. Det är olika för olika personer. Prata med ditt skyddsombud ifall du upplever temperaturen som ett arbetsmiljöproblem.

Den enklaste åtgärden om det blir för varmt är förstås att släppa in mer luft där du arbetar. Om det inte är möjligt ska du prata med din arbetsgivare, ett skyddsombud eller – om inget skyddsombud finns – det regionala skyddsombudet på din avdelning.

De åtgärder som arbetsgivaren kan ta till är exempelvis arbetsrotation eller kortare arbetspass om du arbetar på t.ex. en bensinstation eller terminal.

Om du kör bil är vår absoluta mening att det finnas AC i bilen. Finns inte det bör du prata med arbetsgivaren, ditt skyddsombud eller din lokalavdelning om det.

 

Jag har blivit skadad i arbetet. Vad gör jag?

Det är viktigt att du anmäler tidigt och att du har medicinska underlag, till exempel läkarintyg eller en journalkopia. För att ta del av arbetsskadeförsäkringen måste du kunna bevisa hur skadan hänger ihop med jobbet.

1

Ta kontakt med ditt skyddsombud

Först av allt bör du ta kontakt med skyddsombudet på din arbetsplats eller kontakta din lokala Transportavdelning. Det är mycket viktigt eftersom mycket kan gå förlorat om inte skyddsombudet bereds tillfälle att yttra sig eller ens känner till vad som hänt.

2

Anmäl arbetsskada direkt på webben

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har en gemensam webbplats där du enkelt kan anmäla en arbetsskada: anmalarbetsskada.se Ditt skyddsombud eller lokala Transportavdelning kan hjälpa dig med anmälan och att dokumentera arbetsskadan.

Jag var nästan med om en olycka på jobbet – det var nära ögat. Vad ska jag göra?

Vi brukar säga ”ett OJ! ska aldrig bli ett AJ!”. Med andra ord – vi måste reagera när något kunde gått fel och göra vad som går för att förebygga det. Så att det inte inträffar en riktig olycka nästa gång.

Skriv en tillbudsrapport och lämna till din närmaste chef. Om du behöver hjälp, fråga ditt skyddsombud eller kontakta din lokala Transportavdelning. Du kan också prata med arbetskamraterna och diskutera om det finns andra sätt att göra jobbet på.

Ta upp det med chefen och se till att få dokumentation på det nya arbetssättet.

Jag lyfter tungt på jobbet. Hur mycket ska man maximalt lyfta manuellt?

Det finns ingen reglerad maxvikt för manuella lyft. Utgångspunkten är att man ska undvika manuella lyft i arbetet och istället använda lämpliga hjälpmedel. Vanligt vid överbelastning är skador i ländryggen, muskler, senor och leder. Därför bör det inte förekomma lyft över 25 kg i normalfallet. Något enstaka lyft över 25 kg kan förekomma om arbetsställningen är bra.

 

Arbetsmiljölagens utgångspunkt är att ingen ska slitas ut på jobbet. Därför är din första åtgärd alltid att säga ifrån när det inte känns bra. Arbetsgivaren har skyldigheter att förebygga skador utifrån hur arbetssituationen ser ut.

Det du kan göra är att kontakta ditt skyddsombud eller din avdelning och begära översyn utifrån AFS 2012:2 om belastningsergonomi och AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det kan visa sig att det finns brister som det går att göra något åt.