Studier

Kunskap är viktigt för att du och jag skall kunna försvara och förbättra våra villkor.
Om du kan ditt kollektivavtal så kan du kontrollera att du har rätt
villkor och rätt lön. Inom Transport har du en mängd fackliga utbildningar att välja på.

Det första steget är Startpunkten som vi vill att alla medlemmar går.
Det är en facklig grundutbildning som tar upp kollektivavtal, arbetsmiljöfrågor,
försäkringar och vad medlemskapets värde är. Ta gärna med dig en arbetskompis som inte är medlem.

Nästa steg är kursen Vi i Transport. Det är en femdagars medlemsutbildning
som tar upp facklig historik, Transports organisation och som går djupare in på vad för
rättigheter vi har som arbetar.

Här är kurserna för 2022

20211202 100040

Här hittar du kurskatalogen för hela förbundet.

https://www.transport.se/medlemskapet/utbildning/

Kalender

Det övergripande målet med Startpunkten är att ge dig en grundläggande förståelse för vad medlemskapet i fackföreningen ger och medlemskapets värde.

MÅLGRUPP: Alla som arbetar inom våra avtalsområden, nya medlemmar utan tidigare facklig erfarenhet samt nyfikna kollegor som ej är medlemmar.

TIPS: Ta med dig en kamrat som inte är medlem och gå Startpunkten tillsammans, ju fler vi är med kunskap på arbetsplatserna desto bättre!

EKONOMI: Ingen ersättning utgår.

anmälan senast 14 dagar innan kursstart till studier.5@transport.se

 

Vi i Transport

Här får du grundläggande kunskaper om fackföreningens och förbundets mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället.

Målgrupp: Medlemmar utan fackliga uppdrag samt medlemmar som har eller förbereder sig inför att börja ett facklig uppdrag.

Mål: Det övergripande målet med är att du ska få kunskaper om fackföreningens, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Med utbildningen stärker du ditt självförtroende i rollen, blir säkrare på att kommunicera kring facklig frågor samt förstår din egen roll och delaktighet i föreningen.

Specifikt innebär detta att du efter genomgången utbildning ska ha, kunna värdera och tillämpa kunskaper om:

 • utvecklingen inom svensk arbetsmarknad och arbetarrörelse
 • de mest betydelsefulla lagarna på svensk arbetsmarknad
 • vad som kännetecknar ett kollektivavtal, huvudinnehållet och grunderna för hur en avtalsförhandling går till
 • de ideologiska grunderna inom svensk fackföreningsrörelse och vikten av att rekrytera nya medlemmar
 • förbundets organisation och den demokratiska beslutsprocessen samt betydelsen av lokalt fackligt engagemang och arbete
 • medlemsavgiften
 • en god arbetsmiljö, och sambandet mellan miljö och hälsa
 • vägar att utbilda sig vidare

Innehåll:

 • Arbetarröelsens historia
 • Nyliberalernas attack mot arbetarrörelsen
 • Arbetarrörelsens ideologi och värderingar
 • Transports organisation och stadgar
 • Mötesteknik och demokrati
 • Behovet av orgnisering och facklig kamp på arbetsplatsen
 • Maktkampen på arbetsmarknaden
 • Kollektivavtal och avtalsrörelsen
 • Arbetsmiljö
 • Avtals- och medlemsförsäkringar
 • Utbildningsvägar

Förkunskapskrav: Startpunkten eller LO/ABF:s medlemsutbildning

Kurslängd: C:a 40 timmar. Internat Vid behov kan avdelningarna ha egna externatkurser; se din

Praktiskt: Avdelningen ansvarar för ekonomin (skattefritt stipendium eller utbildningsarvode).

Förbundet ansvarar och betalar för materialet samt lämnar ViT-bidrag i den omfattningen förbundsstyrelsen årligen beslutar. För närvarande 2000 kr/ medlem efter genomgången utbildning

För anmälan se kalender.

Kombinationsutbildningar
Startpunkten/Avtalspunkten

Startpunkten: är en grundutbildningen hos Transport och inkörsporten till alla utbildningar och uppdrag i förbundet.
Under 4-6 timmar lär du dig varför det är viktigt att värna om det fackliga löftet.
Hur Transport är uppbyggt och hur fackföreningen arbetar och mer därtill.

Förkunskaper: Du behöver inte ha några förkunskaper.

Kursersättning: Ingen ersättning utgår för denna introduktionsutbildning.
Vi bjuder på välkomstsmörgås med kaffe/té, en måltid samt fika.

På eftermiddagen går vi igenom Avtalet

Det övergripande målet med Avtalspunkten är att ge dig tillräckliga kunskaper om det egna kollektivavtalet
så att du ska kunna bevaka dina grundläggande rättigheter i anställningen beträffande lön, arbetstider, anställningsformer och ledigheter.

Kursersättning: Stipendium

Notera att Avtalspunkten är specifik för varje kollektivavtal!

anmälan till studier.5@transport.se
010-480 30 05.

Sista anmälningsdag:två veckor innan kursen.

Avtalspunkten

Lär dig ditt avtal-bevaka dina rättigheter.

Det övergripande målet med Avtalspunkten är att fe dig tillräckliga kunskaper om det egna kollektivavtalet
så att du ska kunna bevaka dina grundläggande rättigheter i anställningen beträffande lön, arbetstider, anställningsformer och ledigheter.

Notera att Avtalspunkten är specifik för varje kollektivavtal.

Efter kursen ska du:

kunna göra en enkel bedömning om din egen lön är korrekt
kunna bevaka att arbetsgivaren följer avtalets regler om arbetstider
känna till de vanligaste anställningsformerna och kunna kontrollera din egen anställningsform
kunna tillvarata dina rättigheter beträffande de vanligaste formerna av ledigheter som är reglerade i avtalet eller genom lag

Kurslängd: 4-8 timmar

Målgrupp: Medlemmar utan förkunskaper i ämnesområdet

Förkunskaper: Inga krav

Praktiskt
Deltagare utan fackligt uppdrag på arbetsplatsen söker ledigt enligt studieledighetslagen och får stipendium av avdelningen
Deltagare som är fackliga företrädare på arbetsplatsen söker ledigt med bibehållna löneförmåner (enligt lagen om facklig förtroendeman, FML § 7)
Avdelningar, sektioner och klubbar står för rekrytering, ekonomi och genomförande.

anmälan till studier.5@transport.se
010-480 30 05.

Stärk din förmåga att driva fackligt arbete på din arbetsplats. Lär dig metoder för att inventera arbetsuppgifter formulera mål och göra verksamhetsplaner

Stärk din förmåga att driva fackligt arbete på din arbetsplats. Lär dig metoder för att inventera arbetsuppgifter formulera mål och göra verksamhetsplaner

Kurslängd: Ca 80-100 timmar

Målgrupp: Förtroendevalda

Förkunskaper: Vi i Transport, ViT

Mål: Utbildningens övergripande mål är att du efter genomgången utbildning ska kunna bedriva ett fackligt utvecklingsarbete på arbetsplatsen, där du tillsammans med medlemmarna inventerar arbetsuppgifter, formulerar mål och gör verksamhetsplaner. Utbildningen ska leda till att du känner trygghet i ditt ledarskap.

Specifikt innebär detta att du efter genomgången utbildning ska kunna:

 • väcka intresse för den fackliga organisationen och dess verksamhet
 • genomföra facklig information
 • identifiera problem och önskemål som berör fler än dig själv
 • inom ett år efter kursavslut ta initiativ till minst en facklig fråga/arbetsuppgift/problem på arbetsplatsen
 • via enkäter, intervjuer o dyl med kamraterna på arbetsplatsen kunna formulera egna visioner om jobbet/arbetsplatsen
 • sätta verksamhetsmål för nästkommande år
 • göra en lägesanalys
 • bevaka och utveckla medlemmarnas villkor och rättigheter kring frågor som berör Medbestämmandelagen, Lagen om anställningsskydd och Förtroendemannalagen
 • på ett demokratiskt och stadgeenligt sätt, leda och genomföra ett medlemsmöte

Innehåll:

 • Lyssnande ledarskap
 • Organiserande arbetssätt
 • Fackliga värderingar
 • Lyssna, tala, skriva,informera
 • Den fackliga organisationen
 • Arbetsrätt

Ekonomi: Deltagarna ersätts med skattepliktigt utbildningsarvode under första veckan och andra veckan skall skall ersättning utgå enligt förtroendemannalagen, dvs arbetsgivaren skall betala. OBS! Begär ledighet med betalning i god tid enligt § 7 i Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.

För datum och anmälan se kalendern.