Frågor och svar om Transports kongressresor

Kommentar 5 december: Fler frågor från Aftonbladet

Förbundet och förbundsordförande Tommy Wreeth har fått några ytterligare frågor från Aftonbladet rörande vårt resereglemente och tidigare resor.

Frågor till Tommy Wreeth

Det är viktigt för mig att medlemmarna känner förtroende för hur vi använder förbundets pengar. Därför vill jag ha en extra genomlysning av verksamheten och det är också viktigt att detta sker utan inblandning från mig eller övriga styrelsen.

Om jag skall vara helt ärlig så har vi haft rester av gamla strukturer kvar och fortfarande lämnat alltför mycket upp till enskilda individers omdöme snarare än ett oerhört tydligt förfarande. När det gäller resan till Singapore fanns dock ett tydligt regelverk som ändå inte levde upp till förväntningarna. Jag har full förståelse för att medlemmarna reagerar som de gör och jag är uppriktigt ledsen för det.

Detta var fel och det togs bort 2010 kort efter att jag kommit in i VU 2009. Tanken var att det ändå blev billigare för förbundet om man istället valde två ekonomibiljetter, men det resonemanget håller naturligtvis inte.

Förbundet borde inte ha betalat biljetter till anhöriga, punkt.

Ja det har jag, vid två tillfällen i egenskap av central ombudsman. Det är ett tydligt exempel på att man lätt anpassar sig till ”hur man brukar göra”. Det var antaget av förbundsstyrelse och godkänt av revisorer, men det ändrar inte det faktum att jag tycker att det var fel och anser att det aldrig borde ha förekommit.

Det är oerhört svårt att svara på hur mycket förbundet lagt på dessa ekonomibiljetter eftersom det var så pass länge sedan och verifikationerna inte finns kvar.

Förbundet skall alltid använda sina pengar ansvarsfullt och till gagn för medlemmarna. Jag har full förståelse för att medlemmarna reagerar som de gör och jag är uppriktigt ledsen för det. Man kan inte ändra på det som har varit historiskt men man kan arbeta aktivt med framtidens regler och reglementen vilket vi har påbörjat. Vi är givetvis mycket lyhörda och måste respektera vad våra medlemmar tycker och tänker kring vår verksamhet och till vad och hur förbundets resurser/pengar används.

Frågor till förbundet

Ja, det stämmer och detta var i egenskap av anställd central funktionär i samband med internationella kongresser, det vill säga inte interna konferenser. Det var enligt då gällande tolkning av regelverket och var godkänt av både styrelsen i förväg och revisorerna i efterhand.

I samband med Mexikoresan tog han ut fyra dagars semester. Hotell och omkostnader för dessa dagar betalades privat.

Detta är nog ett tydligt exempel på när tillämpningen av en policy blir upp till omdöme. Sannolikt var en möjlig tolkning av resepolicyn att eftersom förbundet flög business vid längre resor så gick det att omdisponera den summan till två ekonomibiljetter utan att det för den sakens skull var uttalat i en policy. Det var förankrat i styrelse och godkänt av interna och externa revisorer däremot.

Eftersom det var ett förbundsstyrelsebeslut och godkänt av såväl interna som externa revisorer så är det inte aktuellt.

Det är bara Tommy i sittande VU som haft med sig respektive vid de två tillfällen som nämnts tidigare. När det gäller tidigare förbundsledningar så är det inte en lätt fråga att svara på. Det som kan sägas är att det tyvärr var ganska vanligt utifrån den fria tolkningen av resepolicyn som rådde då. Det var fel och det har inte varit möjligt efter 2010.

Kommentar 21 november: Transport ska se över verksamheten

Transport kommer att tillsätta en grupp som bland annat ska se över förbundets resereglemente. Det beslutade Transports förbundsordförande Tommy Wreeth på tisdagen.

Läs pressmeddelandet här

Många har reagerat över hur förbundet har hanterat resor och det är tydligt att vi behöver gå till botten inte bara med juridiska och skattemässiga aspekter av vårt reglemente utan också se över rimligheten i formuleringarna i dessa. Vi vill bland annat jämföra oss med andra, exempelvis regeringskansliet och domstolsverket. Därför har förbundsordförande Tommy Wreeth utsett organisationschefen att både sätta samman den här gruppen och också utforma dess arbete framgent.

Jo det stämmer att förbundet då gav Ernst & Young i uppdrag att gå igenom samtliga förbundspolicyer. Detta arbete är inte avslutat ännu, men vi vill nu också att den här gruppen skall titta på rimligheten i vad vi gör och vilka värderingar det är som förbundet kommunicerar genom sina policyer.

Detta skall vara en grupp som är helt separat från förbundsstyrelse och verkställande utskott och organisationschefen har fått eget mandat att sätta samman gruppen. Vi kommer att återkomma med information om sammansättningen så snart det är klart.

Det går i dagsläget inte att säga. Den behöver först komma samman och sedan sätta upp ramar för sitt arbete. Sedan kommer en tidplan att komma på plats. Men Tommy Wreeth var mycket tydlig idag; detta skall göras rätt, snarare än fort även om det naturligtvis är hög prioritet på deras arbete.

Det är en högst relevant fråga och vi kan egentligen bara svara att det är bra att arbetet nu initierats. Att göra rätt har inte bara juridiska aspekter och medlemmarna skall inte behöva tvivla på att vi lägger pengar på rätt saker.

Kommentar 16 november: Reaktioner på resan till Singapore:

Vi har full förståelse för att medlemmar reagerar över rapporteringen kring kongressresan till Singapore. Resan bokades enligt gällande resereglemente, men vi måste vara självkritiska och samtidigt konstatera att det är oerhört bra att det reglementet är under omarbetning sedan en tid tillbaka. Det var en fjorton timmar lång resa men vi tycker också att det är rimligt att ifrågasätta huruvida det skall vara möjligt att ta semester i anslutning till en förbundsresa.

Svenska Transportarbetareförbundet deltar alltid på Internationella Transportarbetarefederationens (ITF:s) kongress för att dra upp riktlinjer för ITF de kommande fyra åren; diskutera globala perspektiv och delge varandra lokala erfarenheter. Det handlar om arbetsmarknad, om specifika yrken och också om ungdoms- och kvinnofrågor. Förra gången ägde kongressen rum i Sofia.

Det var både personer från förbundsstyrelsen och från våra olika branscher som deltog i diskussioner om hur transportfacket skall arbeta för våra medlemmar globalt. Alltmer händer på internationell nivå och då måste vi också organisera oss globalt och vara aktiva i de diskussionerna.

De äger rum vart fjärde år.

Det var 12 personer från förbundet som åkte.

Varje land har ett antal delegater som får deltaga i beslutsfattandet. Sedan finns det också kommittéer och sektioner där vi vill ha representation även om vi redan fyllt antalet delegater. Då har vi istället möjlighet att ha en observatör i de grupperna för att ändå vara närvarande och aktiva i diskussionerna.

Vi har ett resereglemente som säger att när vi har internationella flygresor som är längre än 5 timmar så får man flyga affärsklass.

De kostade ca 25 000 per person.

Den började den 14 oktober och pågick till den 20 oktober. Förberedande möten för fackförbunden från Norden och Europa hålls två dagar innan kongressen börjar.

Det är väldigt olika när deltagarna reste. Ett fåtal reste lördag den 6 oktober (för egen bekostad semester) och de flesta kom hem den 21 oktober.

Det var några som kombinerade kongressen med några dagars ledighet innan den började.

Vårt resereglemente säger att när vi flyger mer än 5 timmar så flyger vi business. Vi håller på att se över detta i och med att det redan pågår ett arbete med att ta fram en ny resepolicy.

Det är ett hotell som är förbokat av kongressarrangören och ITF.

Det är flera faktorer som avgör vilket hotell vi bor på i det här fallet är det ju ett av de blockbokade hotellen av arrangören. Vi får lita på att de har gjort bedömningen att detta hotell har en standard som innebär schyssta villkor för personalen. Vi är inte beredda att kompromissa på sådana saker för att komma ner i pris. Andra omständigheter som spelar roll är hotellets belägenhet, dvs att det i detta fall låg på gångavstånd till kongressen.

Vår alkoholpolicy är glasklar och innebär att förbundets pengar inte används till alkohol. När våra representanter blir bjudna på middag är det ok att dricka det som ingår till maten.

Det handlar bland annat om åkerinäringen och hur vi skall arbeta i relation till företag som exempelvis IKEA som vi tycker bör ta ett större ansvar för schyssta villkor när de upphandlar transporter. Det handlar också om hamnarna som ett viktigt logistiskt nav i framtiden och hur vi kan skapa fler jobb för hamnarbetare.

Två respektive var med hela tiden och betalade naturligtvis sina resor själv och stod för sin del av hotellrummet själva.

Den tredje mötte upp sin respektive på flygplatsen när kongressen var över varpå de hade semester i närområdet. Givetvis har allt gått rätt till där vad gäller betalning av resor osv.