Hamn – avtalssituationen i Sverige

Svenska Transportarbetareförbundet som organiserar en majoritet av hamnarbetarna i Sverige anför följande:

Svenska Transportarbetareförbundet har sedan 1974 haft ett Rikstäckande kollektivavtal med Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar, som reglerar villkoren för alla hamnarbetare i Sverige.

I svensk lagstiftning är det det först tecknade avtalet som skall tillämpas. Det innebär att även om en arbetsgivare tecknar ytterligare avtal med någon annan facklig organisation så är arbetsgivaren tvungen att följa det först tecknade avtalet på sina anställda.

Den svenska modellen består bland annat av grundprincipen: "en fackförening, ett avtal!"

I Sverige finns det inte något exempel där två fackföreningar har tecknat två likalydande centrala kollektivavtal som ska gälla på samma arbetsplats. Detta skulle kunna skapa stora problem eftersom de centrala kollektivavtalen, just bara är centrala avtal, sedan måste det förhandlas på lokal nivå för att få respektive hamn att fungera. Att ha två likalydande centrala kollektivavtal skulle kunna innebära att respektive fackförening skulle förhandla lokalt var för sig för sina medlemmar på samma arbetsplats för samma arbetsgivare, vilket skulle kunna innebära skillnader i ersättningar och andra villkor.

En fackförening utan avtal har enligt svensk lagstiftning inte rätt att utse skyddsombud eller rätt at ha fackligt arbete på betald arbetstid. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att förhandla medbestämmandefrågor med den föreningen. Nu har arbetsgivarorganisationen bestämt att deras medlemsföretag ska följa lagen, (detta har inget med Svenska Transportarbetareförbundet att göra). Den här rätten tillkommer endast förbund som omfattas av kollektivavtal och medföljande fredsplikt.

Men ett fackförbund i Sverige kan teckna ett så kallat hängavtal på det befintliga riksavtalet. Det innebär att det fackförbundet får fackliga rättigheter så som möjlighet till facklig tid, en skyldighet för arbetsgivaren att förhandla i medbestämmandefrågor även med denna fackförening, och framförallt så får även denna fackförening rätt att utse skyddsombud som har rätt att verka i bolagen. Men ett hängavtal innebär inte att man kan ändra anställningsvillkoren för de anställda. Den rätten har Svenska Transportarbetareförbundet.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar och de av staten utsedda medlarna har vid ett flertal tillfällen erbjudit Svenska Hamnarbetarförbundet att teckna ett hängavtal. Vilket är det vanligaste när två förbund ska dela på ett avtal. Svenska Transportarbetareförbundet har själv tecknat hängavtal med bl.a Kommunal inom buss, där vi båda har medlemmar. Senast vid de av Hamnarbetarförbundet påkallade avtalsförhandlingarna 2018-09-26 så erbjöd Sveriges Hamnar en sådan lösning. Hamnarbetareförbundet avvisade återigen detta erbjudande, även fast det skulle innebära att de skulle få rätt att utse och verka som skyddsombud i hamnarna.

Det synes lite märkligt då Hamnarbetarförbundet både nationellt och internationellt hävdat att det viktigaste för dem är att kunna agera i arbetsmiljöfrågor. Om Hamnarbetarförbundet menat allvar med sin retorik så borde dom rimligtvis antagit dessa erbjudanden.