Kallelse till Årsmöte i Transports Förarklubb i Taxi Stockholm

Lokal : Skytteholmsvägen 2  i Solna                                               Datum:  Måndagen 21 Januari 2019                                                                         Klockan :   18.00 -19.30

Förslag till dagordning

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Val av årsmötets ordförande
 • 3. Val av mötets sekreterare
 • 4. Godkännande av dagordningen
 • 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 • 6. verksamhetsberättelsen 2017/18
 • 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsperioden 2017/18
 • 8. Val av:
 • Ordförande
 • Ordinarie ledamöter( Mandattid 2 år )
 • Ersättare ( Mandattid 1 år )

i Transports Förarklubb i Taxi Stockholms styrelse:

 • 9. Övriga frågor §10. Mötets avslutande