Kallelse nomineringsmöte Åkerisektionen

Kallelse nomineringsmöte Åkerisektionen
Datum: 2018-12-17
När: 18:30
Vart: Skytteholmsvägen 2

Förslag till dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Godkännande av dagordning
§3 Val av justerare tillika rösträknare
§4 Nominering tre stycken Regionala Skyddsombud
§5 Mötets avslutande

På Kongressen 2017 beslutades att tillsätta en RSO utredningen (Regionala skyddsombud.) Den är nu klar och det har blivit dags att nominera för anställning av Regionala Skyddsombud.

Här nere följer informationen angående det. Beslutet om det nya förfarandet är fattat av förbundsstyrelsen.

Nytt valförfarande för de regionala skyddsombuden.
Förbundsstyrelsen har den 24 oktober 2018 efter att genomfört samråd med förbundsrådet beslutat att bifalla RSO utredningens förslag av nytt valförfarande under punkt 154 på dagordningen. Det nya valförfarandet gäller från och med den 25 oktober 2018.
Förbundsstyrelsen har den 28 augusti 2018 beslutat att det inte ska finnas några övergångsregler mellan det nya och det gamla systemet.
Detta betyder att det som står i RSO Handboken från 2009 inte längre är korrekt gällande valförfarandet och den delen av handboken gäller inte längre.
Det nya valförfarandet innehåller inte heller någon mandatperiod. Det betyder att den pågående mandatperioden som de regionala skyddsombuden har idag inte längre gäller.
Med detta sagt så har förbundets alla nuvarande RSO kvar sina mandat, tills nytt val har genomförts. Det betyder att slutdatumet på mandatperiod till 2019-12-31 inte längre är aktuellt.
Nya hålltider för avdelningarna presenteras i detta cirkulär.
Avdelningarna har från och med cirkulärets utgivningsdatum till och med 2 april 2019 på sig att ha genomfört nomineringar i sina sektioner och skickat dessa till förbundet, i enlighet med instruktionen.
Förbundet förväntas sedan genomföra kontroll av de nominerade, intervju samt samråd med avdelningarna under senast maj månad. På förbundsstyrelsens junimöte bör sedan de sista nomineringsbesluten vara presenterade. Avdelningsstyrelserna bör därmed ha valt sitt nya RSO senast på sina augustimöten och därmed skulle alla de nya anställningarna förhoppningsvis vara klara senast september 2019. Denna tidslinje tar självklart inte höjd för tillträde för nytt RSO och iakttagande av LAS reglerna för avgående RSO.

Om avdelningen genomför nominering/val fortare så kommer naturligtvis resterande process att gå fortare.
Nomineringsblanketten kommer finnas tillgänglig senast under vecka 45 2018

Nytt Valförfarande – i korthet
Ingen mandatperiod, förtroendet kan prövas via LAS
Tydlig arbetsledning
Tydlig kostnadsförskjutning mot förbundskontoret
Rättssäker hantering vid nyval
Säkerställer medlemmarnas delaktighet vid val av RSO
Återgår till samverkan mellan FK och avdelningen som vid starten 1975
Förbundet ansvarar för placering och antal RSO geografiskt.

Krav för att vara valbar som regionalt skyddsombud.
Tackat ja till nominering
Dela förbundets värderingar
Genomgått grundläggande facklig utbildning
Genomgått grundläggande AML utb. (PAM) eller liknande
Erfarenhet som aktivt skyddsombud i två år.
Behörigt B samt tillgång till bil.
Medlem i Transport.
Vid behov kunna utbilda internt och externt

Som regionalt skyddsombud bör han eller hon besitta följande egenskaper:
Ha en pedagogisk förmåga samt intresse och fallenhet för arbetsmiljöfrågor.
Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, kunna föra en saklig dialog samt vara en god lyssnare.
Vara konsekvent i sitt handlande och ha god initiativförmåga
Kunna arbeta självständigt och i grupp.
Vara utåtriktad och problemlösare.
Ha kännedom om Transportarbetareförbundet olika verksamhetsområden.

För vidare information kan du titta på https://www.transport.se/avdelningar/stockholm/
Varmt välkomna önskar Sektionsstyrelsen