Påverka internationellt

Ditt medlemskap stärker inte bara arbetares rättigheter på din arbetsplats och i Sverige. Transport arbetar tillsammans med fackliga organisationer från hela världen och ditt medlemskap bidrar till att fler kan få schysta och säkra jobb.

Transports biståndsarbete

Transport arbetar just nu i fyra biståndsprojekt som syftar till att stärka det fackliga arbetet på plats.

Organiserar väktare i Indien

I Indien har vi i sedan 2006 ett projekt för att organisera väktarbranschen. Projektet avslutas under 2017 och drivs till dess i samarbete med Union to Union (svenska fackföreningars samarbetsorgan för internationellt biståndsarbete) samt UNI (sammanslutning för arbetare i tjänstesektorn).

Transport stödjer transport- och väktarfack i Malawi och Botswana

Wilfred Mandhla – Transports representant i Malawi och Botswana

Förbundet har även tre egna biståndsprojekt i Afrika. Två i Malawi och ett i Botswana. I projekten sker samarbetet direkt mellan Transport och de afrikanska transportfacken.

I Malawi stödjer vi TGWU som organiserar transportarbetare. Transports koordinator finns på plats för att bistå i arbetet med att värva och teckna kollektivavtal. Vi samarbetar även med väktarfacket TGLSSWU och stödjer deras arbete att organisera väktare.

I Botswana jobbar vi med förbundet BRAWU som organiserar transportarbetare inom järnvägen.

Transports representant i Botswana och Malawi heter Wilfred Mandhla.

Läs mer om Wilfred och vårt arbete i Afrika

Nya projekt i Sydamerika och Palestina

Inför 2017 har vi ansökt om medel för två nya biståndsprojekt, ett i Sydamerika och ett i Palestina. I det sydamerikanska projektet kommer vi att arbeta tillsammans med UNI för att hjälpa till att organisera väktare i Colombia och Peru.  Det andra projektet syftar till att skapa god gränsöverskridande trafik mellan Palestina och Israel. Detta projekt har initierats tillsammans med Internationella Transportarbetarefederationen, ITF.

Vill du veta mer om Transports biståndsarbete, kontakta Magnus Falk, magnus.falk@transport.se 010-480 37 64

Transports solidaritetsfond är en stiftelse med ändamål att ge praktiskt och ekonomiskt stöd till behövande med anknytning till transportnäringen eller andra verksamheter. Verksamheten ska bedrivas i en anda av social och facklig solidaritet runt om i världen.

Behovet av stöd och hjälp är stort runt om i världen och för Transport är det en självklarhet att visa på praktisk solidaritet där så krävs. Det kan gälla allt från enskilda individers omedelbara behov av ekonomiskt hjälp till fackliga organisationers långsiktiga organisationsutveckling.

Dess officiella namn är ”Stiftelsen Svenska Transportarbetareförbundets Internationella Solidaritetsfond”.

Förbundsstyrelsen är även solidaritetsfondens styrelse. Det finns även ett beredningsutskott som har till uppgift att bereda ärende och verkställa styrelsens beslut.

Bidrag till solidaritetsfonden kommer från olika källor. Enskilda donationer är den hittills främsta inkomstkällan.

Lämna gärna ett bidrag till solidaritetsfonden, plusgiro 505311-1.

Globala federationer – samarbeten mellan världens fackförbund

Förhållanden på svenska arbetsplatser styrs i hög grad av internationella företag, marknader och regelverk. Och för att kunna påverka krävs att vi samarbetar med andra fackförbund genom globala federationer dit all världens fackförbund är anslutna.

NTF, Nordiska Transportarbetarfederationen består av fackföreningar från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Arbetet handlar om att utbyta information och se var vi kan samarbeta. Inte minst handlar det om att försöka formulera en gemensam nordisk hållning till alla de marknader och regelverk som utvecklas i EU.

ETF, Europeiska Transportarbetarefederationen samlar fack från hela Europa, i och utanför EU. Arbetet är dock i hög utsträckning inriktat på att påverka EU och det är ingen slump att kontoret ligger i Bryssel. Liksom i NTF, har arbetet fått en tydligare inriktning på problemen kring lönedumpning sedan EU utvidgades och fick ett stort antal låglöneländer som medlemmar.

Ordförande i ETF är Lars Lindgren som också är ordförande i Svenska Transportarbetareförbundet.

ITF, Internationella Transportarbetarefederationen består av transportfack från över 100 länder i hela världen.  På ett konkret plan har ITF haft störst betydelse inom sjöfarten där kampanjen mot bekvämlighetsflaggade fartyg – FOC-kampanjen – har haft stor betydelse i arbetet för att skapa drägliga villkor för sjömän.

 

UNI Global Union är en bred facklig sammanslutning för anställda i tjänstesektorn, bland annat väktare. Cirka 900 fackförbund runt om i världen är med i samarbetet genom UNI.

ISKA och dess europeiska del EPSU organiserar i första hand anställda i stat och kommun. Dit räknas våra miljöarbetare.

ITF-inspektörer

Transports ITF-inspektörer besöker bekvämlighetsflaggade fartyg och tecknar kollektivavtal för besättningarna, samt kontrollerar efterlevnaden av dessa avtal.

Göran LarssonITF-inspektör, Göteborg

Tel
010-480 31 21
E-post
goran.larsson@transport.se

Fredrik BråddITF-inspektör, Umeå

Tel
010-480 3103
E-post
fredrik.bradd@transport.se

Transport är medlem i Palmecentret som arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. Målet för verksamheten är att ge makt åt människor att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv.

Centrets ordförande är för närvarande Wanja Lundby-Wedin. Generalsekreterare är Anna Sundström.

Palmecentret administrerar Arbetarrörelsens internationella solidaritetsfond som varje år ger ekonomiska bidrag till uppbyggnaden av organisationer som arbetar för frihet, demokrati, social rättvisa och fred.

Du kan själv stödja fonden genom att lämna ett bidrag till plusgiro 570-2