A-kassestämma 26 mars 2017 kl 13.00

I anslutning till avdelningens årsmöte kommer vi att hålla en a-kassestämma där vi ska välja ombud.